به فروشگاه جهانپور خوش آمدید
state: تاپ زنانه

تاپ زنانه

منظور از تاپ زنانه پنبه مجموعه لباسهایی است که آستین ندارد و شما میتوانید آن را زیر مانتو یا لباسهای دیگر بپوشید. تاپهای زنانه در انواع مختلفی تولید می شود که در این مقاله قصد داریم به صورت مفصل به انواع آن، روش تولید و طراحی آن و روش انتخاب سایز مناسب یک تاپ زنانه پنبه برای خودمان بپردازم

state: تولید لباس پنبه

تولید لباس پنبه

تولید لباسهایی از جنس پنبه، همانند تاپ زنانه پنبه، به خاطر گرانی قیمت پنبه چندان مورد حمایت تولید کنندگان قرار نمی گیرد. وارد کنندگان لباس و تولید کنندگان لباس ترجیح می دهند لباسهایی که با پارچه هایی با الیاف پلاستیکی تولید کنند که قیمت آنها یک چهارم قیمت لباسهای پنبه ای تمام می شود اما پوشاک جهان پور وظیفه خود می داند که تولید خود را منحصرا در قالب تولید لباس پنبه قرار دهد و فقط لباسهای خاص پنبه ای را تولید نماید طراحی و دوخت تاپ های زنانه پنبه، هر چند گرانتر از لباسهای غیر پنبه ای تمام میشود اما پوشیدن آنها رضایت بیشتری را در ذهن مشتری ها ایجاد می نماید

state: چرا تاپ پنبه؟ و چرا تاپ زنانه پنبه؟

چرا تاپ پنبه؟ و چرا تاپ زنانه پنبه؟

بازار لباس زنانه پنبه پنبه پس از پایان‌ جنک‌ دوم‌ جـهانی هـمواره تـحت‌تاثیر گرایش مداوم عرضه بسوی افزایش تقاضا و تحولات وسیع زیربنائی اعم از فعالیتهای نساجی بطور‌ کلی در رقابت شدید از نـاحیه الیاف مصنوعی قرار گرفته است. امروزه زیرپوش زنانه پنبه بیشترین طرفدار را برای پوشش دارد چه اینکه افراد بیشتر از هر چیزی به آن نیازمند هستند و جنس این لباس برای زنان بسیار حایز اهمیت می باشد طی دهه گذشته‌ الیاف پنبه از لحاظ‌ مصرف‌ از مصرف کـل الیاف در نساجی عقب‌ترمانده اسـت.مـثلا مصرف جهانی الیاف نساجی بطور کلی از 85 درصد بینسالهای 1950 و 1960 بالاتر رفته است.ولی سهم نسبی الیاف نخی در ظرفهمین‌ مرحله از 70 به 60 درصد تنزل یافت.گرچه مصرف کل الیافمصنوعی در تمام مناطق جهان رو بفزونی رفته ولی رقـابت الیاف مصنوعیبیشتر در ایالات متحده آمریکا،اروپای غربی و ژاپن محسوس‌ بوده‌ است.رقابت شدید الیاف مصنوعی با پنبه در بعضی از کشورهای صنعتی در تقلیل نقش پوشاک پنبه بعنوان یکی از الیاف مهم محسوس است ظهور و پیدایش چنینرقابتی بطور مـعکوس در بـسیاری از‌ کشورهای‌ در حال رشد اثر داشته وبعبارت از وابستگی این کشورها برای صدور پنبه بعنوان افزایش ذخائراز ری است. لزوم توسعه در بازار پنبه علاوه از توسعه‌های فنی و لزوم بکاربستن‌ سرمایه‌های‌ زیاد و نوع صنعتمتمرکز در تولید الیاف مـصنوعی کـه موجب توسعه عملیات مختلط کردن الیافو تغییرات نسبی در قسمتها گردیده است یکی از عوامل مهمی که دربارهراه‌یافتن الیاف مصنوعی در‌ بازار‌ کلی‌ منسوجات طی چند دهه گذشته‌ باید‌ درنظر‌ گرفته شـود عـبارت از شدت عملیات و موثربودن روشهای بازاریابیدر زمینه الیاف مصنوعی است که توانسته است مصرف‌کنندگان را قانعکند که الیاف‌ مصنوعی‌ دارای‌ محسنات خاصی میباشند.ضمن اینکه از توجهبه پنبه‌ کاسته‌ شده مزایای آن بـطور واضـح در مـقابل مزایای بیشماری کهموسسات بزرک بـه الیـاف مـصنوعی نسبت میدهند ناچیز است و ضمنا‌ هزینه‌هایتبلیغات‌ و توسعه‌ فروش الیاف مصنوعی نسبت به الیاف پنبه فوق العاده درصنعت‌ زیادتر است از اینجهت صـاحبان صـنایع نـساجی پنبه نیز به نوبه‌خود توانستند خطر را تشخیص داده و لزوم تلاشهای متمرکزی را‌ بـرای‌ اصـلاحو‌ ترمیم وضع رقابت‌آمیز تاپ زنانه پنبه مسلم بدانند.حقیقت اینست که هزینه‌هایبمراتب زیادتری‌(20‌ تا 30 برابر پنبه)در مورد توسعه فروش اجناس پنـبهخود آن مـصرف شـده است و جدی‌بودن این‌ مرحله‌ از‌ نقطه‌نظر توسعه وضعفروش پنبه در قبال ایـن عدم توازن موجب شد که‌ کشورهای‌ صادرکنندهپنبه‌ لزوم یک برنامه توسعه در بازار را تشخیص دهند.در سال 1964 کمیتهمشاوره‌ای بین‌ المللی‌ پنـبه‌ بـرای تـرتیب دادن تکنیک مخصوصی جهت«تحقیقات و توسعه پنبه»بهمکاری فدراسیون پنبه و صنایع نـساجی‌ وابـسته‌ به آنیعنی شورای بین المللی پنبه و سایر نمایندگان صنایع خصوصی نقش سودمندیرا بازی‌ کرد‌.در‌ اجلاسیه عـمومی سـال 1965 کـمیته مزبور پیشنهادات خاصیبرای یک برنامه همکاری تحقیقات و توسعه در‌ بین‌ تولیدکنندگان و مصرف-کـنندگان پنـبه مـورد بررسی قرار داد. اقدامات بین کشورها جهت توسعه‌ تولید‌ و فروش‌ لباس زنانه پنبه بلافاصله پس از مرحله فوق در مـارس 1966 مـوسسه بـین المللی پنبهتاسیس گردید و هدف‌ آن‌ بعنوان یک سازمان مربوط به کشورهای تولیدکنندهپنبه این بـود کـه مصرف پنبه‌ را‌ بوسیله‌ توسعه و تحقیقات فنی و بازاریابیبالا ببرد.موسسه بین المللی پنبه مـطلقا دارای اسـتقلال اسـت و در عملیات‌ خودبه‌ کمیته‌ مشاوره‌ای بین المللی پنبه وابستگی ندارد ولی برای برقراری ارتباطبا کمیته مـشاوره‌ای‌ خـود‌ نماینده‌ای در هیئت‌مدیره موسسه بین المللی پنبهدارد که در جلسات عمومی و مجمع عمومی سالیانه شـرکت مـیکند‌.سـرمایه‌ اینموسسه بین المللی از طریق وصول عوارضی برمبنای یک دلار از یک‌ مدل‌(بوزن 500 پوند)پنبه صادراتی از کـشورهای‌ عـضو‌ که‌ از اروپای غربیو ژاپن هستند تامین میگردد‌ و در‌ اصل فعالیتهای توسعه فروش در این کشورهامتمرکز اسـت.اولیـن بـرنامه یک سال کامل‌ در‌ سال 1966 بمورد اجراء گذاشتهشد‌ و وقتی‌ نتایج آن‌ مورد‌ بررسی‌ قرار گرفت کـلیه جـنبه‌ها مـانند جنبه‌ مالیو‌ سایر جوانب و وضع تجارت بخش خصوصی و صنعت پنبه در مناطق تـوسعهیافته رسـیدگی‌ شد‌ این برنامه مورد استقبال قرار گرفت‌ و نتایج آن در بعضیاز‌ مناطق‌ مصرف انتهاتی پنبه رضایتبخش و امیدوارکننده‌ بـود‌.هـدفهای مهمتوسعه بین المللی پنبه که به شکل یک شرکت بین المللی دوسـتی‌ اسـت‌ بقرار زیراست: (الف)افزایش دادن‌ به‌ مصرف‌ پنـبه خـام در‌ سـراسر‌ جهان شامل پنبه‌هایبا الیاف‌ خیلی‌ بلند و مـرغوب و بـالابردن مصرف منسوجاتی که از پنبه تهیهو تولید میشود. (ب)بررسی مسائل و امکانات‌ توسعه‌ بازار پنـبه و انـتشار اطلاعات درباره این‌ مسائل‌. (ج)تـوسعه و اجـراء‌ برنامه‌ تـوسعه‌ بـازار پنـبه از طریق‌ استفاده از روشهایتخصصی،بازاریابی،توسعه‌فروشی،فـرهنک،و روابـط عمومی از نظرنیازمندیهای بازار و تسهیلات موجود برای این‌ نوع‌ عملیات. طرز کار مـوسسه بـین المللی‌ پنبه‌ ادارات‌ عمده‌ موسسه‌ بـین المللی پنبه‌ در‌ بروکسل قـرار دارد و در آنـجاگروه کوچکی از کارکنان کارشناس در رشته تـبلیغات،تـوسعه فروش،روابطعمومی.بازاریابی‌ و سازمان‌ طرحریزی‌ بطور مستقیم برنامه تحت نظارتمدیر بازاریابی زیرنظر‌ مـدیر‌ بـرنامه‌ریزی‌ صورت‌ میگیرد‌ و کلیه‌ بررسی‌هایبهره‌برداری بـوسیله مـدیر تـحقیقات فنی انجام مـیشود.سـه مدیر ادارات فوقفعالیتهای خود را در جـهت اجـراء و تکمیل برنامه‌های منطقه‌ای در هر کشورو نظارت امور آنها هم‌آهنک مینمایند‌. موسسه بین المللی از وجـود کـارکنان خود برای اداره و نظارت فعالیتهایکه تحت مـسئولیت مـدیران در کشور انـجام مـیشود در کـشورهای ژاپن،انگلستان،فرانسه،ایتالیا و نـمایندگان منطقه‌ای کشورهای اسکاندیناوی(دانمارک)فنلاند‌،نوروژ‌ و سوئد)و اروپای مرکزی(اتریش،سویس و جمهوری فدرالآلمان)استفاده میکند.در سـایر کـشورها مسئولیت این برنامه بعهده انجمن‌هایبازرگانی و صـنفی مـحلی کـه بـا مـسئولیت بین المللی پنـبه قـراردادهای همکاریدارند میباشد. موسسه‌ بین‌ المللی توسعه فروش و ترویج مصرف پنبه برای تولید تاپ زنانه پنبه را بطور مستقل و یابا همکاری با سـازندگان و تـوزیع‌کنندگان مـهم صنایع و خورده فروشی انجاممیدهد.مثلا این مـوسسه دارایـ‌ قـراردادهای‌ هـمکاری بـا بـازرگانی و صنعت دراکثر‌ کشورهای‌ اروپای غربی و گروه بین المللی(شورای منسوجات بارانی)میباشد.این قراردادها برای بازاریابی،روابط عمومی و یا توسعه فروش میباشد. در آن کشورهائی که جزء‌ این‌ برنامه هـستند(دانمارک،فرانسه‌،ایتالیا‌،جمهوری فدارل آلمان،نروژ،سوئد،و بریتانیا)و موسسه بین المللی پنبه با موسسات ملی پنبه و یا سایر سازمانهای کشوری که نمایندگی سازندگانمنسوجات پنبه‌ای دارند همکاری ندارد،این سازمان مـستقلا کـار میکند.دراتریش‌،بلژیک‌،فنلاند،ژاپن،هلند،اسپانیا و سویس این موسسه با سازمانهایکشوری که نمایندگی صنعت پنبه را دارند همکاری میکند.بهر صورت در کلیهکشورها فعالیتهای اسمی و اصلی عبارت است از:تبلیغ کردن و فـروختنمحصولات‌ پنـبه‌ با نساجن‌ و تهیه‌کنندگان لباس و همچنین سازمانهای مهممعاملات جزء بمنظور کمک کردن به مصرف‌کننده پنبه که مقدار بیشتری پنبه را مصرف کنند که منافع مـشترک ایـن گروه و کشاورزان‌ و صادرکنندهآن‌ در‌ این زمـینه مـنظور شده است. زورپوش زنانه پنبه را در گذشته نیز از ما خرید می کرده اند گذشته از قراردادهای مستقیم و مشترک در همکاری برای بالا بردن توسعهپنبه با ‌‌هزاران‌ بازار خورده فروشی آن در اروپا غربی از طریق نشان‌دادنمحصولات در نمایشگاهها و جعبه‌ آینه‌ها‌ و سالن‌های‌ مـد مـوسسه بین المللی پنبهقراردادهای هـمکاری تـوسعه پنبه با بیش از 300 مرکز تهیه البسه‌ و بافندهجهت توسعه فروش انواع انتخابی فرآورده‌های پنبه دارد که موجب میشودتلاشهای مستقیم این‌ موسسه افزایش یابد. هدفهای‌ توسعه‌ای‌ و طرق بهبود وضع پنبه ضمن اینکه هـدف کـلی فعالیتهای سازمان بین المللی پنبه تقویت وضع پنبهدر بازار است بوسیله ایجاد علاقه مشتری به فرآورده‌های پنبه همچون تاپ زنانه پنبه منظور خاصگروه توسعه‌ای که از آغاز‌ پیدایش آن تحت‌نظر موسسه انجام وظیفه کرده استعبارت از:بـرانگیختن تـقاضا جهت فـرآورده‌های مهم بوسیله بهبود در وضعو شکل مد و توسعه در مرغوبیت انواع عالی پنبه بهمکاری طراحان مهم،سازندگان و خورده‌ فـروشانی‌ که دارای شهرت زیادی برای سبک و کیفیتجنس دارند درنتیجه تحقیقات مفصل و مـشروح بـازار در زمـینه روند بهبودو توسعه در موارد فروش در نقاط انتهائی به مصرف‌کننده و درنظرگرفتنانگیزه و تمایلات مصرف‌کننده موسسه‌ بین‌ المللی پنبه چـنین ‌ ‌تـشخیص داد کهجنبه‌های«مرغوبیت و بهبود کیفیت»و راحت‌بودن روش استفاده از محصولاتپنبه بخصوص باید در پیامهای توسعه‌ای تاکید شـوند تـا بـدانند نظر مصرف‌کنندهو درنتیجه تقاضای او را‌ جلب‌ کند.طرق گوناگون و متعددی برای توسعهو تشویق مصرف پنبه در پیـامی که از طرف موسسه بین المللی پنبه تهیه و انتشاریافته است مورد استفاده قرار گـرفته است.تفسیر و اظهارنظرهائی زیـر‌ دربـارهفعالیتهای‌ موسسه‌ بین المللی پنبه براساس برنامه‌های‌ توسعه‌ای‌ که‌ در سالهای1966-1967 و 1968 اجراء شده است بنیان‌گزاری شده است. اقدام مهم توسعه فروش که از طرف موسسه بعمل آمده‌ شامل‌ تبلیغاتمستقیم‌ برای مصرف‌کننده بوده است در بـسیاری از کشورهائی‌ که‌ در آنجابرنامه اجرا شده بیش از دوسوم بودجه کل در زمینه‌های تبلیغات مستقیمو با فعالیتهای مشابه آن مصرف گردیده‌ است‌.بیشتر‌ از این فعالیتهای تبلیغاتیمتوجه هدف جمعیتی مرکب از بانوان جوان‌ و خانه‌دار میباشد که بـیشتراز فـرآورده‌های پنبه‌ای را خریداری میکنند و آگهی‌ها و تبلیغات به مدامتیازات نیکوئی داده و توانسته است خصوصیات‌ منحصر‌ بفرد‌ و کیفیاتخاصی را که فرآورده‌های پنبه از دید مصرف‌کننده دارد بنحو احسن‌ عرضهکند‌.بعضی از تبلیغات و آگهی‌های بخصوص توجه خود را به سـوی سـازندگانقماش و تجار جزء و خورده‌فروش معطوف داشته‌ است‌ که‌ از طریق مجلاتمهم بازرگانی خصوصیات و کیفیات ویژه پنبه را در معرض دید‌ و اطلاعهمگان‌ قرار‌ داده و وجود گروه بازرگانی و فروش پنبه را اعلام داشته است.در سال 1968 این‌ فـعالیت‌ تـوسعه‌ بیشتری یافت.گروه‌های تعاونی صنعتی وموسساتی که فرآورده‌های آنها آگهی میشد خودشان بشخصه فعالیت‌ تواسعه‌ایخود‌ را دنبال میکنند که هزینه‌های آن لا اقل برابر مخارجی است که موسسهدر‌ این‌ راه‌ متحمل شـده اسـت.سـازندگانی که با یکدیگر همکاری دارنـد و بـرایتوسعه ایـن صنعت انتخاب شده‌اند‌ در‌ این زمینه اهمیت و شهرت بسزائی دارند واز لحاظ سبک،مرغوبیت و قابلیت اعتماد فرآورده‌های‌ پنبه‌ای‌ مشهور‌ هستند.سازمان بین المـللی پنـبه در آگـهی‌های مطبوعاتی خود بچنین تبلیغات مقاومی رابعهده دارد با‌ ایـن‌ مـفهوم که با مارک‌ها و نامهای مشهور و مورد علاقه ازسازندگان بمنظور حصول اطمینان‌ از‌ همکاری‌ هر موسسه در توسعه و ترقی فروش پنبه برای پوشاک زنانه پنبه نهایت هـمکاری و اشـتراک مـساعی لازمه را مینماید.تبلیغات و آگهی‌هااعم‌ از‌ مستقیم‌ و یا تعاونی اصول و بحث‌های لازم را دربـاره کیفیات واعلا بودن جنس و راحتی‌ تازگی‌،دوام رنک،سهولت شستشو،دوام پارچه تاکیدمینماید که نه تنها هدف آن ایجاد تقاضا بـرای مـحصولات‌ پنـبه‌ای‌ است بلکهتحت‌تاثیر قرار دادن اندیشه مشتری درباره کیفیاتی میباشد که خصوصیاتپنبه را‌ بـطور‌ مـمتازی نشان میدهد.باید توجد شود که‌ فرآورده‌های‌ گروهی‌ میباشندآگهی و تبلیغات انتخاب شده‌اند از ردیف بهبرین‌ فرآورده‌های‌ گـروهی مـیباشندو از طـرفی توجه خاصی به طرز پوشش منسوجات پنبه‌ای داده شده‌ است‌ زیرادر این زمـینه اسـت کـه‌ متاسفانه‌ پنبه دچار‌ زیانهای‌ زیادی‌ شده است و در اینمبارزه است که‌ باید‌ پنبه از طریق تـوسعه تـقاضا جـبران مافات را بنماید.علاوهاز البسه نخی‌ زنانه‌ و پیراهن مردانه،توجه خاصی نیز به‌ سهولت و راحـتپوشیدن مـنسوجات پنبه‌ای‌ معطوف‌ گردیده است که در بازار‌ با‌ سرعت پیشرفتهو این جنبه در بهبود وضـع فـروش آن حـساسیت زیادی دارد. تلویزیون‌ و رادیو‌ نیز بعنوان طرق مکملی برای‌ آگهی‌ها‌ و تبلیغاتموسسه‌ بین المللی پنبه‌ در‌ کـشورهائی مـانند ژاپن،اسپانیا‌،فرانسه‌،هلند و فنلاندمورد استفاده قرار گرفته است و از این راه نظر مصرف‌کننده پارچه‌های نـخیرا جـلب‌ کـرده‌ و زمینه‌های وسیعی برای خرده‌فروشی آن آماده‌ و تامین‌ نماید.بعلاوه‌ شرکت‌ جستن‌ در نمایشگاههای بازرگانی یکی‌ دیگر از طـرق تـوسعه‌ایبرای افزایش فروش محصولات پنبه‌ای میباشد گذشته از نمایشگاههای بین المللیبزرگی که‌ در‌ کشورهای مـانند آلمـان فـدرال،بلژیک،فرانسه‌،هلند‌ و سویسبرپا‌ شده‌ در‌ موسسه بین المللی‌ پنبه‌ در آنها شرکت کرده،ادارات و دفاترمحلی در کشورهای جـهان کـه مـتعلق به این موسسه است توانسته‌اند‌ در‌ سالهایاخیر‌ بهزینه خود نمایشگاههای متعدد و مراکز عـرضه زیـادی‌ تشکیل‌ دهند‌. یکی‌ دیگر‌ از‌ جهات توسعه فعالیتهای فروش موسسه بین المللی پنبهعبارتست از همکاریهائی است که در تـهیه وسـایل تبلیغاتی زیادی مانندآگهی‌های چاپی،مقواهای اعلانات در جعبه آینه،برچسب‌ها،الصاق آگهی‌هایثابت‌ و سـایر وسـایل کمکی خورده‌فروشی که در فروش توسعه دهد.مـوسسههمچنین وسـائل مـخصوص توسعه خورده‌فروشی را آماده نموده است.مجله هـفتگیمد مـنسوجات پنبه‌ای وسیله را برای تلاش‌هائی در زمینه‌های خورده‌فروشیپنبه‌ای فراهم‌ کرده‌ است.وسایل تبلیغاتی توسعه و افـزایش فـروش بیشتر براینشان دادن لزوم تلاشهای خورده‌فروشی و ارتـباط آنـها با بـرنامه‌های تـبلیغاتیاست. بـمنظور حمایت از تلاشهای موسسه بین المللی پنـبه فـعالیتهای مخصوصیدر سطح بین‌ المللی‌ بعمل آمده است بخصوص در زمینه‌هائی که این فـعالیتهاموثر بـاشند و بوسیله برنامه‌های تقویتی در کشورهای ذینفع دنـبال شوند.در سال 1967 طرحهای عـمده‌ بـین‌ المللی این موسسه در زمینه‌ تـوسعه‌ مـوقعیتپنبه در لباس‌های راحت مردانه،بارانی،لباسهای زیرپوش زنانه و پیراهنمردانه علاقمند بود.طی سال 1968 طـرحهای اصـلی و عمده بین المللی شاملبرنامه‌های سـال 1967 بـود‌ بـاضافه‌ شرکت آن در نمایشگاه‌ ایـنترشتوف‌ فـرانکفورتآلمان.در این بازار مکاره و نـمایشگاه مـوسسه بین المللی پنبه توانست بیش از1500 نمونه از پارچه‌های نخی جدید و موجود که بوسیله 33 تولیدکنندهمهم در کـشورهای اروپائی بـرای این موسسه‌ تهیه‌ شده بود نـمایش داده وعـرضه کند. نـشان بـین المـللی پنبه ایجاد این عـلامت و نشان بین المللی برای کیفیت فرآورده‌های خالصنخی یکی از بخشهای مهم فعالیت سازمان بین المللی پنـبه را‌ تـشکیل‌ میدهد.علائم‌ بین المللی پنبه بـعنوان یـکی از وسـائل بـهبود و تـوسعه محصولات پنبه درکـلیه مـراکز تبلیغاتی این موسسه بمعرض‌ نمایش گذارده شده است.استفاده ازاین نشان نیز برای صاحبان شرکتهای‌ مـهم‌ صـنعت‌ پنـبه برای مشخص ساختنمحصولات صددرصد پنبه‌ای از جنس اعـلا مـجاز شـناخته شـد.درنـتیجه ایـن علامتدر روی هزاران ‌‌برچسب‌ پارچه،برچسب لباس،مارک،کارت قیمت،کارتجعبه آئینه و علائم بسته‌بندی نقش گردیده و بروی‌ تعداد‌ زیادی‌ لوازم تبلیغاتیو تزئینی که بوسیله اعضاء و شرکاء سازمان مزبور مـنعکس شد.طی سال 1967موسسه‌ بین المللی پنبه با شورای بین المللی پنبه و انجمن نشان فرآورده‌هایپنبه قراردادهائی منعقد‌ شد و به انجمنی اخیر‌ کلیه‌ حقوق و امتیازات نشانپنبه و کنترل استفاده از آن را واگذار کرد.در سـال 1968 پروانـه استفادهاز علامت تجارتی پنبه در کلیه کشورهای عضو برنامه باستثنای کشورهایدانمارک،هلند و انگلستان که هنوز درخواست آنها‌ معوق مانده است مجازشناخته شد و مرسوم گردید.از طرف انجمن نشان فرآورده‌های پنبه بـرای ثـبتمارک مزبور در چند کشوری که جزء برنامه نیستند تقاضا بعمل آمده است. بازاریابی طی سالهای 1967 و 1968 فعالیتهای بازاریابی پنبه در کشورهای جـزءبرنامه مـوسسه بین المللی پنبه بکمک کـارکنان مـوسسه در مراکز تعاونیهای مختلفآن،ادارات آن در کشورهای ذینفع،و سازمانهای مجرب‌ بازاریابی‌ مانند: انستیوی بازاریابی نساجی دانشگاه مونستر کشور فدرال آلمان و بنیادمطالعات آماری کشور هلند بعمل آمد.بـیشتر از مـطالعات و بررسیها که طیسال 1968 بـعمل آمـد بچهار گروه مهم زیر تقسیم‌ میگردد‌. (1)تشخیص و ارزیابی بازار پنبه در کشورهای شرکت‌کننده در برنامه. (2)تحقیقات مستقیم برای آزمون‌های مقدماتی و همچنین ارزیابی اثربرنامه‌های توسعه. و فقط در آخرین مراحل یعنی هنگام حفر چاه اسـت کـه معلوم‌ میشود‌ نفتوجود‌ دارد یا نه.در حال‌حاضر‌ مته‌ و دستگاههای‌ حفر چاه از طرف موسسهآجیپ به این منطقه فرستاده شده که قرار است در بهار سال آینده عملیاتگمانه‌زنی را شروع کنند‌.معمولا‌ در‌ این نواحی چـاههائی بـه عمق حـد اکثر 4000‌متر‌ زده میشود زیرا ذخائر نفتی عربستان سعودی بین 3000 تا 4000 متریقرار دارند. نفت و تمدن اگر برای نـفت نبود‌ حتی‌ دول‌ اروپائی از وجود شیخ‌نشینهای خلیج فارسمانند عمان و یمن بی‌خبر می‌ماندند‌،لیـکن امـروزه نـفت در دنیا چنان اهمیتیکسب کرده است که در تاریخ تمدن بشر و از حیث احتیاج انسانی‌ به‌ مواد‌ خامبینظیر است.شـاید ‌ ‌در قـرون گذشته آنهم در ممالک خشک مشرق‌ زمین‌ آب تا اندازه‌ایمقام و موقعیت کنونی نفت را داشته اسـت.تـا آنـجا که اکنون میتوانیم قضاوتکنیم تمدن‌،نحوه‌ زندگی‌ و حتی موجودیت دول مغرب زمین هم‌اکنون وابستهبرودخانه‌های نفتی اسـت که از طرف‌ مشرق‌ در‌ لوله‌های نفتی بدان سمتجریان دارد.و این موضوع در حد خود برای قـاره اروپا بی‌اندازه‌ تاسف‌انگیزاست‌،زیرا‌ ایـالات مـتحده امریکا کم‌وبیش میتواند از این حیث احتیاجاتخود را مرتفع سازد در حالیکه‌ این‌ امکان برای اروپای امروز وجود ندارد.هرگاه جریان طلای سیاه بخصوص از سواحل‌ عربستان‌ بسوی‌ قاره اروپامتوقف گردد بدون‌شک زندگی و تمدن اروپا فلج خـواهد شد.نه تنها جنبش وحرکت‌ بکلی‌ از کار خواهد ایستاد بلکه چرخهای عظیم کارگاهها نیز بی‌حرکتخواهند ماند،هیچ‌چیز برای‌ اروپا‌ و تمدن‌ از این فاجعه غم‌انگیزتر نخواهدبود.حتی کودهای شیمیائی و کلیه وسائلی که امروزه بـشر بـکار می‌برد‌ تا‌ بیشاز حد معمول از طبیعت بهره‌برداری کند بکلی نیست و نایاب خواهند شد‌،و آنوقت‌ اروپائیان‌ متمدن حتی از داشتن ضروری‌ترین وسائل زندگی مانندپشم، ابریشم و پنبه مصنوعی که امروزه بمدد ترکیبات‌ نـفتی‌ بـرای‌ پوشاک بدستمی‌آید محروم میشوند.بدون نفت کارخانه‌های الکتریکی مولد نیرو از کارخواهند‌ ایستاد‌ و بدنبال آن‌جامعه مغرب زمین با چنان فقر و فلاکت و بحرانیروبرو خواهد شد که شاید در تمام قرون‌ و اعصار‌ تـاریخی بـی‌سابقه باشد.حتیشب‌هنگام سکنه اروپا از نور و روشنائی بی‌بهره میمانند زیرا‌ در‌ صورت قطعجریان نفت و با در نظر گرفتن‌ منابع‌ گاز‌ زیرزمینی در اروپا از هرسه لامپ دو‌ تاخاموش‌ خواهد ماند بعلاوه اروپائیان متمدن بدون وجود آسانسور خـواهندماند و تـمام آسـمانخراشها جز یکی‌ دو‌ طبقه اولیه مـتروک خـواهند شـد‌. بنا‌ بهمین دلایل‌ است‌ که‌ وقایعی که هم‌اکنون در جنوب شبه‌ جزیرهعربستان‌،افریقای شمالی یا نیجریه می‌گذرد دارای اهمیت فوق العاده‌ایهستند.شاید ایـن مـسائل‌ بـرای‌ ما اروپائیها بمراتب از وقایع روزمره‌ و جنکاحزاب و غیره مـهمتر بـاشد‌.بیگمان‌ 50 یا شاید 25 سال‌ قبل‌ ما بدون وجودنفت میتوانستیم زندگی کنیم لیکن امروزه اینکار غیرممکن مینماید. لازم است‌ یادآور‌ شـویم کـه: 1-عـربستان سعودی دو‌ میلیون‌ کلیومتر‌ مربع مساحت و 6 میلیون‌ سکتهدارد‌. 2-کویت 15000/0 کیلومتر مـربع‌،پانصد‌ هزار نفر سکنه دارد و 130میلیون تن نفت سالیانه تولید میکند. 3-قطر 10/000‌ کیلومتر‌ مربع مساحت و هفتاد هزار نفر سـکنه‌ دارد‌ و17 مـیلیون‌ تـن‌ نفت‌ سالیانه تولید میکند. (3)ارزیابی‌ ویژه مانند گردآوری اطلاعات مخصوص دربـاره بـازاریابی پنبه. (4)تحلیل اقتصادی در پیشرفتهای نساجی مربوط به‌ تولید‌ مصرف توزیعمنسوجات نخی. بررسیهای فنی در‌ سال‌ 1968‌ استفاده‌ از‌ تـحقیقات فـنی مـوسسه‌ بین‌ المللی پنبه آغازگردید که بیشتر درباره عمل آوردن پنبه از طریق شیمیائی بـمنظور بـهبود دادنـخواص منسوجات‌ نخی‌ تمام‌ شده بود. روابط عمومی موسسه بین المللی‌ پنبه‌ فعالیتهای‌ توسعه‌ای‌ و تـحقیقاتی‌ خـود‌ را بـکمکبرقراری برنامه دامنه‌دار روابط عمومی تکمیل نموده است.مثلا نشریه‌هایماهیانه این صنعت در کشورهای اتریش،فـرانسه،اسـپانیا و سوئد برای دادناطلاعات انتشار یافت.دفترچه و کتابهای مخصوصی که‌ دوباره امتیازاتکیفی منحصر بـفرد شـرح و بـسط داده آماده و بمقدار زیادی در کشورهایجزء برنامه انتشار یافه و توزیع گردید و فیلمها و اسلایدهائی برای اتحادیه-هـای بـازرگانی و صنعتی بمعرض نمایش گذارده شد.علاوه از‌ اوراق‌ چاپیمنتشره بوسیله موسسه بین المللی پنـبه در دفـاتر آن در هـر کشور«مطبوعاتبین المللی پنبه»به پنج زبان بوسیله اداره مرکزی منتشر گردید(با مقایسهحدود 80 نشریه در سـال‌ 1968‌ و 50 نـشریه در سال 1967). نتیجه برنامه‌های این موسسه از آغاز سال 1967 شروع گردید که طبعا وقـتکمی بـرای تـهیه اطلاعات بود که‌ ببواند‌ روندها و یا نتایجی را بدست‌ بدهد‌.باید بدانیم که موسسه بین المـللی پنـبه دارای پنـبه خام(بصورت نخ درنیامدهاست)نیست و دارای هیچگونه محصولی از پنبه همچون تاپ زنانه پنبه نمیباشد و در هیچ نقطه‌ایفروش آنـ‌ را‌ نـظارت نمیکند.و نیز باید‌ توجه‌ داشت که تعداد زیادی از عواملبجز انگیزه‌های توسعه‌ای در فروش نهائی محصولات نخی بـرای مـصرفداشت تاثیر دارند و بسیاری از این عوامل مانند قیمت،شرایط بازرگانیو خطمشی تجاری از حـدود مـقدورات‌ توسعه‌ محصول خارج هستند.بعلاوهمجموع سرمایه‌های تـوسعه‌ای مـتعلق بـه موسسه بین المللی پنبه نسبتا ناچیز بـودهو بـصورت هزینه‌های توسعه‌ای است که از طرف بعضی از شرکتهای مهم تولیدمحصولات نخی برای شناساندن‌ مـارکهای‌ خـود نشان‌ پرداخت میگردد.بطورغیررسمی بـرآور شـده است کـه هـزینه کـل سال 1968 مربوط به برنامه‌هایاین موسسه(شـامل کـمک‌های‌ مالی بوسیله موسسات که در پخش آگهی‌ها وتوسعه فروش شرکت کرده‌اند‌)حدود‌ 7 مـیلیون‌ دلار بـود که مبلغ 3/8 میلیوندلار آن از محل بودجه مـوسسه بین المللی پنبه تـامین گـردید. از حسن ‌‌استقبال‌ و همکاریهائی که از مـراکز تـجارت و صنعت در موردتوسعه پنبه و تولید زیرپوش زنانه پنبه بعمل آمده است چنین‌ برمیآید‌ که‌ موسسه بین المللی پنـبه بـعنوانمرجع مسئول بین المللی برای فـروش و بـازاریابی پنـبه شناخته شده اسـت‌. تـشریک مساعی موسسه بین المـللی پنـبه با گروههای مهم صنعتی در توسعهکالاهای قماش‌ آنها موجب شده است‌ که‌ اعتماد و علاقه‌ای بـطور کـلی در تجارتو صنعت،بسوی فرآورده‌های نخی انـگیخته شـود.این امـر دارای اثـر مـضاعفاست.شرکتهای مهمی که در بـرنامه توسعه‌ای شرکت جسته‌اند تدریجا توانسته‌اندمحصولات نخی بیشتری به رشته‌ تجارت خود اضافه کنند زیرا ایـن مـحصولاتاز لحاظ بازرگانی مورد علاقه هستند.از طـرف دیـگر رونـد کـلی در بـقیه تجارتاین رشته نـیز تـاثیر دارد.حتی این موسسه از کشورهائی که در‌ آنجا‌ فعالیتهایکمکی ندارد درخواستهائی دریافت داشت که به آن کشورها کمک‌هائی بـشودبرای ایـنکه بـتوانند محصولات پنبه‌ای خود را در کشورشان توسعه و ترویج دهـند. یـک بـررسی دربـاره مـصارف نـهائی عمده پنبه مانند‌ لباسهای‌ زنانه وپیراهن مردانه،بلوز و البسه تابستانی نشان میدهد که از سال 1966 ببعد درکشورهای اروپای غربی بطور کلی و ژاپن بطور اخص در صنعت پنبه سودقابل توجهی بدست آمـده است‌.بی‌شک‌ این توسعه در بازار پنبه به پیشرفتهایمهمی که موجب تهیه منسوجات قماش اعلا میشود منجر میگردد. در آینده درازمدت پنبه نه‌تنها در مقابل رقابت با الیاف مصنوعی عرض اندام خواهد‌ کرد‌ بـلکه‌ بـازار جالب توجه و جدیدی برای‌ آن‌ پیش‌بینی‌ میگردد.
state: تولید تاپ زنانه پنبه در جهان‌

تولید تاپ زنانه پنبه در جهان‌

محصول تاپ زنانه پنبه جهان بین اوت و 1968-1969 بطور آزمایشی2 ر 52‌ ملیون عدل برآورد شده است(هر عدل معادل 48تا0 پونـد است)که حدود‌10 درصد از مرحله‌ سال‌ قبل(67-1968)که 6 ر 47 ملیون عدل بودافزایش داشته اسـت و از محصول متوسط 1964-1960 حدود 8 ر 3 مـلیون عدل بیشتر است. ایـن ارقام را باید با مقدار محصول سال 66-1965 که9 ر 53 ملیون عدل بود مقایسه‌ کرد.علت برداشت محصول بیشتر در اثراراضی بیشتری زیر کشت و بازده زیادتری بوده است حدود چهارپنجمتولید محصول پنبه در جهان در این فصل متعلق بـآمریکا بوده و بقیه بکشورهای غیرکمونیستی جهان مربوط‌ است‌. در مرحله سال 1967 و 1968 اراضی زیر کشت حدود 8 ر 79ملیون1 بوده است که بمیزان 3 ر 3 ملیون جریب از یک سال قبلکمتر بود و 0/8 ملیون حریب از 1960-1964 کاهش داشته است.درکشورهای منطقه غیرکمونیستی‌ جهان‌ مـساحت زیـر کشت پنبه برای تولید تاپ زنانه پنبه 1 ر 1 ملیون و در ایالات متحده امریکا 3 ر 2 ملیون است.مساحت زیرکشت در ممالک کمونیستی اینکه در چین کشت تقلیل یافته کمتر شدهاست.مقدار تولید در سال 1968-1969 عبارت از 314 پونه‌ پنبه‌ در هرجریب استکه مقدار نسبتا قابل‌ملاحظه‌ای با مقایسه 299 پوند در جریبسال قـبل اسـت. تولید پنبه جهان غیرکمونیست رکورد را میشکند تولید کل پنبه در جهان برای تولید تاپ زنانه پنبه غیرکمونیست به 25‌ عدل در‌ مرحلهفصلی‌ 69-1968 برآورد شده است‌ دراین‌مورد‌ نیز‌ امسال نسبت قبل که تولید 8 ر 23 ملیون عدل پنبه بود ترجیح داشته است.در مـرحله64-1960 تـولید 21 ملیون عدل بود.در‌ کشورهائی‌ که‌ تولید پنبه بمقادیرزیاد پیش‌بینی می‌شود عبارتند از مکزیکو‌،السالوادور‌،نیکاراگوا،برزیلآرژانتین، ،ایران،سودان،پاکستان و سوریه محصول پنبه در پرو،اسپانیا و هندوستان محتملا در این فصل کاهش خواهد یـافت‌. اما امسال برای تولید تاپ زنانه پنبه و یا تیشرت زنانه پنبه چقدر مساحت زیر کشت داشتیم؟ امـسال‌ مـساحت‌ کشت در کشورهای غیرکمونیست به 50/9 میلیون برآورد مـیشود کـه نـسبت به‌ 68-1967 حدود یک ملیون جریبافزایش داشته است.علت افزایش مساحت زیر کشت پنبه بواسطه اینستکه در فصل‌ گذشته‌ قیمت‌ پنبه نسبتا بـالا بـود و متوسط 237 پونـد پنبهدر هر جریب د فصل 69‌-1968‌ نیز یک رکورد جـالب‌توجهی اسـت.وقتیقیمتها وفق دلخواه تولیدکنندگان بود طبعا موجب تشویق آن‌ها شده وکمک‌ می‌کند‌ که‌ از روشهای نوین کشاورزی برای ازدیاد مـحصولاستفاده شـود. افـزایش تولید پنبه در‌ مکزیک‌ لباس تاپ زنانه پنبه در مکزیک نیز طرفداران زیادی دارد محصول‌ پنبه مکزیک در این فصل به 2/250/000 عـدل برآوردشده استکه از فصل گذشته‌ 250‌/000‌ عدل بیشتر است و از حد متوسط فصل64-1960 نیز 44/000 عدل زبادتر‌ است‌.در مرحله اول این افزایشزیاد مناطق سونورا و تـامپیگو اسـت.در مـنطقه اخیر پس از دو‌ سال محصول که‌ در‌ اثر گردباد پیش آمه بود وضع رو گذاشتمساحت زیر کشت در منطقه مکزیکالی قـلیل اسـت ولی بازده محصول‌ پیشبینی‌ میشود که از فصل 68-1967 بالاتر برود در فصل 69-1968 مساحتکل‌ اراضی‌ که‌ برای کشت پنبه اخـتصاص داد شـده اسـت حدود 1/780/000 است که با مقایسه با سالهای‌ 68‌-1967 و 64-1960 که کشتپنبه در مساحتی معادل 702/000 و 2/043/000‌ جالبتوجه است‌. بـازده‌ مـحصول پنـبه در امریکای مرکزی رو بتوسعه است اما تاپ زنانه پنبه در امریکا به چه صورت تولید و مورد استفاده قرار میگیرد؟ میشود که در فصل 69-1968 تولید کل‌ پنبه‌ به‌ 1/1ملیون عدل برسد کـه 8 درصـد زیـادتر از سال قبل است ولی حد‌ نصاب‌ در سال65-1964 ک مقدار تولید 1/3 ملیون عدل بود رسید.در کشور السـالوادوربازده پس از سـه‌ سال‌ کاهش رو باافزایش رفت. در فصل 69-1968 تولید پنبه در اینجا‌ به‌ 190/000 عدل میرسددرصورتیکه در همین فـصل‌ در‌ سـال‌ گـذشته 000 ر 159 عدل بود.مساحت زیرکشت‌ پنبه‌ امسال 30/000 از سال 68-1967 بیشتر است چونشرایط زراعت مساعد بود.پیـش‌بینی‌ مـیشود‌ که امسال کشور نیکاراگواحدود 500‌/000‌ عدل تولید‌ داشته‌،باشد‌ که از سال 68-1967 که‌ در‌ اثرسیل مـحصول تـقلیل یـافته بود 30/000 عدل بیشتر بود.مساحت زیر‌ کشتبمیزان‌ 350/000 جریب خواهد رسید که‌ از سال قبل 10‌/000‌ جریبکمتر اسـت تـولید در گواتمالا‌ حدود‌ 365/000 عدل(در این فصل)میباشد که دراثر اختصاص مساحت زیادتری بـرای‌ کـشت‌ پنـبه است. در آمریکای جنوبی‌ مساحت‌ بیشتری‌ برای کشت پنبه‌ اختصاص داده‌ شده است: مساحت زیر‌ کشت‌ پنـبه در آمـریکای جـنوبی ممکن است در فصل69-1968 ده درصد از فصل‌ گذشته باشد چون‌ اکثر ممالک اینمنطقه اراضی بیشتری بـرای‌ زراعـت‌ پنبه آماده‌ کرده‌اند‌.بیشتر‌ از نصف این مساحت کشت‌ در برزیل است.در اثر اینکه زارعین پنبه سود زیادی از کشتآن آورده‌اند این که مـساحت کـشت سال 68‌-1967‌ را افزایش دادندو ضمنا شرایط مساعد‌ زراعت‌ نیز‌ کمک‌ زیادی‌ باضافه تـولید در‌ ایـنفصل‌ نمود. کشت پنبه در این منطقه تکمیل شـده و انـتظار نـزول باران زیادی برایآبیاری آن میرود.محصول‌ شمال‌ شـرقی‌ هـم‌اکنون جمع‌آوری شده است و تولیدآن حدود /8.ملیون‌ عدل‌ خواهد‌ بود‌ که‌ معادل‌ سال گـذشته اسـت.در سال 69-1968 در تمام کشور برزیل بـه 3 مـلیون عدل خـواهد رسـید کـه از سال گذشته /3.ملیون عدل بیشتر اسـت. در کـشور کلمبیا‌ مساحت اراضی که به پنبه اختصاص داده شده است(درمناطق مرکزی و شـمالی)در 69-1968 تـقلیل در تولید پنبه اروپا‌ اما اروپاییان برای تاپ زنانه پنبه و برای به ثمر رساندن تیشرتهای زنانه پنبه ترجیح میدهند از بیرون از کشور خود پنبه را خریداری کنند تولید‌ پنبه‌ در کـشور یـونان در فصل 69-1968 به 450/000 پیش‌بینی میشود درصورتیکه‌ در‌ سال‌ قبل 441/000 عدل و در سال 641960 بمیزان 377/000 عدل بود.قیمت پنبه‌ نسبتا‌ بالا‌ رفت و علتاین که اراضی محصولات دیگری را در این فصل به پنبه اخـتصاص داددر اسـپانیا تولید‌ پنبه‌ در این فـصل بـه 260/000 عدل میرسد که از فصل حدوو 37/000 عدل‌ کمتر‌ بود‌ و از سال 64-1960 نیز 150/000 کمتر محصول داشت. در اثر زمستان سخت و سردی‌ شدید سطح کشت‌ پنبه در این پائین آمد و بواسطه اختصاص دادن اراضی پنبه به کشتهای دیگر نیز کاهشیمساحت‌ کشت‌ شده‌ پدید آمـد.محصول در کـشورهای ایتالیا و به معیار سال گذشته پیش‌بینی میشود. افزایش تولید در آفریقا تاپ زنانه پنبه در افریقا بیشترین طرفدار در جهان را داراست. در مرحله‌ 69‌-1968 تولید لباس پنبه در قاره آفریقا بمیزان 4/9 عدل برآورد میشود که از یکسال‌ قبل‌ بمقدار‌ /3ملیون عدل بالاتر استحدود دوسوم از محصول پنبه در جمهوری مـتحده عـرب و سودان تولید برداشت مـحصول در‌ مصر‌ بمقدار‌ سال 68-1967 یعنی 200 ملیون عدل بینی میشود مقدار زراعت در مساحتی کمتر‌ از‌ 1/688/000 جریب است(69-1968)در سودان محصول پنبه بمیزان 900.000 رسید که 000 ر 50 عدل از‌ سـال‌ گذشته بیشتر است.طبق آمار بازرگانیفصل 69-1968 مساحت کشت پنبه در‌ جزیره‌ از سـال قـبل بـیشتر است زیاد ملخ به پنبه در‌ اثر‌ سمپاشی‌ موثر تقلیل یافت و خسارات وارد نیامد.قبلا آماری رسیده‌ بود‌ که طی آن محصول 69-1968 تانزانیا به 000 ر 340 عـدل ‌ ‌مـیرسد ولی اخیرا‌ تایید‌ که امسال فقط00 ر 250‌ عدل‌ در این‌ سرزمین‌ پنبه‌ کشت شده است کـه از مـقدار‌ پیش‌بینی 25‌ درصـد کمتر است و علت این کمبود محصول در اثر حمله آفات بوده است برآورد‌ جاری‌ از مقدار تولید 000 ر 32 عدل‌ در سـال 68 کمتر و از‌ مقدار‌ کشت 64-1960 که 000‌ ر 187‌ عدل بود بالاتر .مساحت زیر کشت پنبه امسال در اوگاندا تقریبا بـرابر کشت سال‌6-1967‌ است.بـا قـرض اینکه تولید‌ قدری‌ میل‌ بصعود دارد امسال محصول به‌ 000‌ ر 300 میرسد در صعود سال گذشته 000‌ ر 295‌ بود.تولید پنبه در امسال رو بصعود است بواسطه اینکه در سال6-1967 مقداردار تولید 000 ر 125‌ بود‌ که در معرض طغیان آب تقلیلفته‌ بود‌ تولید جاری‌ 000‌ ر 200‌ عدل خواهد رسید امسال‌ در کنیا تولید 000 ر 20 عدل یـعنی 5000 عدل کمتر از سال 68-1967 میرسد. گزارش بارانی‌ شدید‌ در ماه ژوئیه محصول را تقلیل‌ داد‌.پیش‌بینیشود‌ که‌ محصول‌ پنبه مراکش در‌ این‌ فصل به 000 ر 30 عدل برسد که گذشته فرقی ندارد.مقدار کشت پنبه در فصل 69-1968 در‌ سال کمتر بوده‌ است‌ که در اثر و حمله حـشرات ایـن کاهش پدید است. تولید‌ پنبه‌ در‌ خاورمیانه‌ در‌ اکثر‌ کشورهای خاورمیانه میرود که تولید پنبه از سال قبل بشود.تولید جاری ایران حدود 000 ر 650 عدل برآورد میشود که 68-1967 که تولید 000 ر 528 عدل و در 64-1960 که حد 494000‌ عدل بود بالاتر است.محصول بیشتر در اثر افزایش سطح بیشتری بـرای کـشت پنبه در اینجا در سال 69-1968 000 ر 890 بوده است که از سال قبل که مساحت کشت 000 ر 717‌ بود بیشتر است‌ محصول سوریه در این فصل به 000 ر 650 عدل برآورد که از کشت سال 68-1967 ده درصد و برابر با حد متوسط کشتسال 64-1960 است.سال گذشته در اثر سـیلاب مـحصول‌ پنبه‌ آسیب دید.ترکیه احتمالا محصول بیشتری از 68-1967 که به 000 ر 800 ر 1 رسید در امسال تولید خواهد شد ولی سطح کشت تقلیل داشته است مساحت زیر کشت 000‌ ر 750‌ ر 1 میباشد درصورتیکه در 68-1968 000 ر 773‌ ر 1 جریب‌ بود.محصول پنبه اسرائیلآورده شده است که در سال 69-1968 نیز افـزایش خـود را حـفظ کند. سطح کشت قدری از سال قـبل بـیشتر اسـت‌ و احتمال‌ دارد بازده محصول جریب امسال زیادتر‌ بشود‌ برداشت محصول 000 ر 150 عدل بر میشود با مقایسه با 000 ر 130 عدل در سال 68-1967 پنبه در پاکستان رو به افزایش و در هندوستان رو به کاهش است پاکستانیها نیز تاپ زنانه پنبه را از محصول پنبه خود تولید میکنند احتمال مـیرود کـه تـولید پنبه‌ در‌ فصل 69-1968 در کشور ،حدود 400000 ر 2 عدل برسد.اراضی زیر کـشت پنـبه در این امسال 305000 ر 2 جریب است درصورتیکه در سال 68-1967 281000 ر 4 جریب بوده است.امسال چهارمین سالی است که کشت و تولید در اینجا‌ توسعه‌ مییابد.این‌ توسعه در اثر تشویق برای افزایش صـادرات پنـبه و تـوسعه صادرات منسوجات نخی پیش است. در هندوستان برآورد میشود که سطح کشت‌ پنبه 3 ر 20 جریب سـال 68-1967 باقی بماند ولی میزان تولید در فصل‌-1968‌ قدری‌ کمتر از سال قبل یعنی به 3 ر 5 ملیون عدل خواهد رسید.نهای موسمی کـه زراعـت پنـبه هندوستان زیادی بآن بستگی ‌‌داردامسال‌ فقط 2 تا 3 هفته بود برداشت محصول در مناطق مـرکزی و غـربیبطورکلی بنحو موفقیت‌آمیزی پیشرفت‌ داشته‌ است‌ ولی در زمان حاضرنگرانی از خشکسالی متوجه منطقه جنوبی است که در آنحا هنوز کـشت‌ پنـبهفصلی تـکمیل نشده است. استرالیا:پیش‌بینی میشود که در استرالیا امسال نیز رکورد‌ محصولپنبه رو بـافزایش بـاشد‌.در‌ سـال 68-1967 قریب 150000 عدل محصولبود و در سال 67-1966 مقدار 85000 عدل و در سال 64-1960 حدمتوسط محصول 17000 عدل بود سرعت در تولید مـحصول در اثـر تـوسعهدر تسهیلات‌ آبیاری و کمکهای مالی دولت بزارعین برای بالا بردن سطحتولید بوده است.برنامه‌های کمک بـه تـوسعه کشت پنبه تا سال 1971 ادامهخواهد یافت. تولید پنبه در تائیلند حدود 165000 عدل در فصل‌ 69‌-1968بـرآورد شـده اسـت و در سال گذشته 124000 عدل بود و در حد متوسط برداشتمحصول در سالهای 64-1960 فقط 64000 عدل بود.افزایش زیادتولید پنـبه در کـشور تائیلند در اثر‌ برنامه‌ نوسعه‌ای دولت برای امور کشاورزیبوده است. تولید لباس پنبه در کشورهای کمونیست در فـصل 69-1968 در کـشورهای کـمونیستی مقدار تولید پنبه به50 ر 15 ملیون عدل برآورد شده است‌ درصورتیکه‌ در سال 68-1967مقدار آن بالاتر یعنی 4 ر 16 بـود.مـحصول پنبه شوروی امسال 5 ر 9 میلیونعدل پیش‌بینی می‌شود که از سال گذشته 2 ر 0 ملیون عدل بـیشتر اسـت تـولیدچین کمونیست در این‌ فصل‌ بمیزان‌ احتمالا کمتر از 7 میلیون عدلبرآورد‌ می‌شود‌ که‌ از سال گذشته کمتر است ایـن کـاهش در اثـر شرایط غیرعادی زراعت این محصول است، محصول لباس پنبه در آمریکا توسعه مییابد‌ مـحصول‌ پنـبه‌ سال 69-1968 در امریکا بمیزان 071000 ر 11‌عدل‌ برآورد میشود(برآورد مربوط بماه اکتبر 1968 است)که از7455000 عدل در سال 67-1967 به نـسبت 49‌ درصـد‌ بالاتر‌ است ولیاز حد متوسط تولید سالیانه مرحله 64-1960 که‌ 795000 ر 14 عدلبود کمتر اسـت. عـلت بالا بودن سطح تولید امسال در اثر افـزایش مـساحت کـشت وهمچنین ازدیاد‌ بازده‌ محصول‌ پنبه بوده اسـت،سـطح کشت امسال 318000 ر 10جریب است درصورتیکه‌ سال‌ گذشته فقط 997000 ر 7 جریب پنبه زراعتشده بود.عـلت ازدیـاد کشت در اثر اینست که امـسال بـرنامه‌ تنوع‌ مـحصولاتکشاورزی‌ مـانند سـال گذشته نبود و شرایط جوی نیز بـرای زراعـت پنبه مساعدبود.برآورد‌ بازده‌ محصول‌ در فصل 69-1968 بمیزان 515 پوند درهر جریب است کـه تـقریبا 12 درصد‌ از‌ بازده‌ سال گذشته بیشتر اسـت که فقط448 پوند در هـر جـریب بود. در اوایل‌ ماه‌ اکتبر 1968 حـدود 14 درصـد محصول بدست آمدهاست که مفدارش 462 ر 416 ر 1 عدل‌ میباشد‌ که‌ از ماه مشابه سال1967 که مـقدار بـرداشت محصول پنبه 911 ر 12 ر 10 عدل‌ بود‌ حـدود 40درصـد بـیشتر است. وزارت کشاورزی ایـالات مـتحده امریکا برنامه جدیدی بـرای‌ کشت با الیـاف‌ خیلی‌ بلند اعلام داشت.این برنامه در سال 1968 شاملکمک‌های مالی و وام بکشاورزان برای پنبه است‌.کـمکی‌ کـه از طریق دولتبرای حمایت قیمت پنبه مـیشود امـسال 40 سنت در‌ هـر‌ پونـد‌ اسـت که در سال1962 مبلغ 47 سـنت در هر پوند پنبه بود. تولید‌ پنبه‌ نوع مصری و لباس تاپ زنانه پنبه در امریکا در 69‌-1968‌ به 800 ر 73 عـدلبرآورد میشود که از سال قبل که محصول 800‌ ر 69‌ عدل است.کشت این نوع پنبه امسال 400‌ ر 67 جریب است و در‌ سال‌ گذشته 400 ر 66جریب بود‌. در‌ سال 1969 در اراضی مرتفع کشور امریکا 16 ملیون جریبپنبه باضافه 200000 جریب‌ برای‌ ذخیره احتیاطی زراعـت خـواهد شد‌. در‌ سال‌ 1965 مقدار 660‌ ر 79‌ جریب زمین برای کشت‌ پنبه‌ با الیاف خیلی بلند اختصاص داده خواهد شد و بدین سان تولید تاپ زنانه پنبه در تمام جهان با طرفداران رو به رشدی روبرو خواهد بود

state: تاپ زنانه پنبه ارگانیک و تیشرت زنانه پنبه ارگانیک

تاپ زنانه پنبه ارگانیک و تیشرت زنانه پنبه ارگانیک

از‌ تـرکیب‌ روشـ‌های مـعمول زراعت با متدهای کنترل‌ کننده سالم،تولید پنبه بدون استفاده از مواد شیمیایی‌‌ امکان‌پذیر می‌باشد. اسـتفاده زیاد از مواد شیمیایی تولید پنبه را بسیار پر هزینه‌‌ کرده است. کاربرد فراوان‌ مواد‌ شـیمیایی تهدیدی است برای مـحیط زیـست. به طور معمول کلیه تولیدکنندگان پنبه در کشورهای توسعه‌یافته و در اکثر کشورهای در حال توسعه برای کنترل علف‌های هرز، حشرات،بیماری‌ها و همچنین حاصلخیزی خاک‌ و ریزش‌ برگ‌ها به مقدار زیادی به مواد شیمیایی متکی مـی‌باشند.امروزه استفاده از مواد شیمیایی آن‌چنان افزایش یافته که نه‌ تنها تهدیدی برای محیط زیست می‌باشد بلکه‌ تولید پنبه را کاری بسیار‌ پر‌ هزینه ساخته است. به این ترتیب هزینه تولید آن‌چنان رو به‌ افـزایش اسـت که از سودآوری آن خواهد کاست. افزایش هزینه‌های تولید و ملاحظات زیست‌ محیطی محققین را ترغیب به یافتن‌ راه‌هایی‌‌ در زمینه‌های اکولوژی زراعی کرده است. براساس مطالعات انجام شده،از ترکیب‌ روش‌های معمول زراعت با مـتدهای کـنترل‌ کننده سالم تولید پنبه بدون استفاده از مواد شیمیایی امکان‌پذیر می‌باشد‌. پنبه‌ای‌ که بدون استفاده از چنین مواد شیمیایی آلوده‌کننده محیط به دست می‌آید پنبه پاکیزه،طبیعی،سبز،آلی یا پنبه ارگـانیک‌ نـامیده می‌شود.چنانچه اینگونه پنبه تولید شود ولی دارای‌ گواهی‌ دستگاه‌ شناخته شده نباشد، هیچگونه درآمد‌ اضافی‌ برای‌ تولیدکننده آن‌ به وجود نمی‌آورد،زیرا چنین پنبه‌ای را پنبه‌ ارگانیک نخواهند شناخت. کـشاورزانی کـه بـخواهند پنبه ارگانیک تولید کنند و خـواستار‌ دریـافت‌ گـواهی‌نامه‌ تحت این‌ عنوان باشند باید در یک سازمان‌ مجاز‌ ثبت‌نام‌ کنند.کشاورزانی که برای تولید پنبه ارگانیک با سازمان‌های مجاز گواهی‌دهنده قـرارداد مـنعقد مـی‌کنند نباید از کود شیمیایی‌،سم‌ و دیگر‌ مواد ممنوع شـده اسـتفاده کنند.پس از گذشت سه‌ سال‌ از عدم مصرف مواد یاد شده،زارع‌ می‌تواند گواهی تولید پنبه ارگانیک دریافت‌ کند.در سال‌های اول و دومـ‌ بـه‌ کـشاورزانی‌ که‌ کلیه استانداردهای تولید پنبه ارگانیک را رعایت کنند،گواهی‌نامه انـتقالی‌ اعطاء‌ می‌گردد.چنانچه در سال سوم نیز عدم‌ استفاده از نهاده‌های ممنوع شده مورد تائید قرار گیرد‌،گواهی‌نامه‌ تولید‌ پنـبه ارگـانیک اعـطاء می‌گردد. در حال حاضر در سطح دنیا چند سازمان‌‌ مجاز‌ برای‌ تولید پنـبه ارگـانیک و مراحل بعدی‌ آن در صنعت نساجی گواهی‌نامه صادر می‌کنند. تولید این‌ محصول‌ 4 سال‌ است که به طور رسـمی‌ در کـشورهای آمـریکا،کانادا،آلمان،آرژانتین، بولیوی،هلند،ژاپن‌،مکزیک‌ و ترکیه آغاز شده‌ است.تـوجه بـین المـللی برای تولید پنبه‌ ارگانیک رو به‌ افزایش‌ است‌ که این امر از طریق‌ پرداخت قیمت‌های بـالاتر مـشوق کـشاورزان در تولید هر چه‌ بیشتر‌ پنبه بدون استفاده از مواد شیمیایی می‌باشد. میزان محصول با خـطر رو بـه‌ رو‌ است‌ میزان محصول در تولید پنبه ارگانیک با خطر رو به رو می‌باشد.برای کشاورزانی کـه‌ از‌ روشـ‌های مـعمول تولید استفاده می‌کنند، انتقال به تولید پنبه ارگانیک در یک‌ سال‌ به‌‌ سادگی امکان‌پذیر نـمی‌باشد.قـبل از دریافت‌ هرگونه اضافه قیمتی برای محصول ارگانیک‌ حداقل 3 سال باید‌ از‌ زراعت‌ آن گذشته بـاشد. ایـن‌طور بـه نظر می‌رسد که در چنین شرایطی‌ کشاورزان‌ به‌ سرعت یاد می‌گیرند که چگونه‌ حاصلخیزی خاک را حـفظ و بـا آفات مبارزه‌ کنند.ابتدا جلوگیری از‌ زیان‌ مالی امکان‌پذیر نمی‌باشد ولی می‌توان آن را به حـداقل کـاهش‌ داد.کـشاورز‌ باید‌ اکوسیستم محیطی که در آن‌ کشاورزی می‌کند‌ به‌ خوبی‌ بشناسد.آنها مجبورند سیستم‌های جدید کـشت کـه‌ کـنترل‌ خاک‌ که دارای اهمیت زیادی می‌باشد،بیاموزند. البته ممکن است بعضی از مناطق‌ از‌ نـظر اقـتصادی مناسب کشت و تولید‌ پنبه‌ ارگانیک‌ نباشد‌. کاهش‌ بازده‌ بدون شک عدم استفاده از کود‌ شیمیایی‌، علف‌کش،سـم و حـتی تنظیم‌کنندگان رشد منجر به کاهش میزان محصول(راندمان)می‌گردد‌. مقدار‌ زیان بـه مـیزان قابل توجهی بستگی‌ به‌ سطح حاصلخیزی خـاک‌،جـمعیت‌ عـلف‌های هرز و شیوع آفات و بیماری‌ها‌ دارد‌.در یک زراعت‌ بـه روش مـعمول اگر خاک از نظر مواد عالی غنی‌‌ باشد‌ به تقویت‌کننده دیگری به غیر‌ از‌ ازتـ‌ نـیاز نیست.شکی‌ وجود‌ ندارد کـه کـاهش راندمان‌ در‌ سـال اول بـیشتر و در سـال‌های بعد به تدریج‌ بهبود می‌یابد.از نـقطه‌نظر بـیماری‌ها و آفات‌‌ اگر‌ چه کاهش راندمان به شدت آلودگی‌ بستگی‌‌ دارد اما‌ مبارزه‌ از‌ طـریق غـیر معمول به‌ طوری که‌ مورد قـبول دستگاه تاییدکننده باشد مـی‌تواند از شـدت آلودگی و کاهش راندمان بکاهد. نـوع‌ در‌ حـال حاضر از نظر انتخاب نوع‌،نظریه‌‌ ارائه‌ شده‌ آن‌ است که اختلافی‌ بین‌ کـشت پنـبه‌ معمولی و کشت پنبه ارگانیک وجـود نـدارد و کـشاورزان می‌توانند انواعی کـه بـهترین نتیجه‌ را در‌ منطقه‌ داده‌ اسـت بـرای کشت پنبه ارگانیک‌ انتخاب کنند‌.از‌ نظر‌ نوع‌ خاک‌ و شرایط‌ آبیاری نوع و اریته اختلافی را نـشان نـداده‌ است.اما بدون شک از نظر عـدم اسـتفاده از مواد شـیمیایی،نـوع بـسیار مهم است.باید انـواعی تهیه گردد که‌ ضمن مقاوم بودن قادر به‌ ارائه بازده بالا در زمین‌های فقیر باشند. انتخاب مـحل کـشت انتخاب محل کشت مهمترین مسأله در تـولید پنـبه ارگـانیک مـی‌باشد.انـتخاب مزرعه‌ای‌ که از مـواد‌ غـذایی‌ تهی و دارای مشکل دائمی‌ علف‌های هرز باشد سبب کاهش میزان تولید خواهد شد.قبل از انتخاب زمین‌های کـم‌بازده‌ بـرای زراعـت ارگانیک باروری آن باید از طریق‌ اضافه کردن مـواد‌ آلیـ‌ بـه خـاک بـهبود بـیابد. کنترل علف‌های هرز عدم استفاده از مواد شیمیایی احتمالا منجر به تغییرات اکولوژیکی خواهد شد.ممکن است‌ علف‌های اصلی‌ گذشته‌ دوباره پدیدار و علف‌هایی که قبلا‌ اهمیت‌ چندانی نـداشته به‌ عنوان علف غالب ظاهر شوند.در هر صورت با علف‌های هرز باید از طریق وجین دستی و مکانیکی مبارزه شود.در این‌ حالت‌ انجام‌ کنترل کیفیت دقیق‌ و نزدیک‌ به گیاه بسیار ایده‌آل اسـت. حـاصلخیزی خاک به منظور حصول یک برداشت اقتصادی‌ حاصلخیزی خاک باید همواره حفظ شود.این‌ امر می‌تواند بااستفاده از کودهای ترکیبی و پوسیده ار راه‌های مختلف‌ از‌ جمله تعلیف دام‌ در زمین،دام‌پروری یا اسـتفاده از اسـب در عملیات تولید و مرغداری صورت پذیرد.پس‌ از انجام بررسی‌های لازم روی تناوب می‌توان‌ به این نتیجه رسید که کشت‌ چه‌ محصولاتی‌ بیشتر‌ از بقیه ار کاهش حاصلخیزی خـاک‌ جـلوگیری می‌کند.کشت محصولاتی که پوشـش‌ سـبزی دارند ممکن است جهت‌ افزایش مواد آلی‌ و ازت‌دار کردن خاک لازم باشد. کنترل آفات نوع‌ آفات‌ و خسارات‌ آن در کشورها و نواحی مختلف متفاوت می‌باشد.برای‌ دست‌یابی بـه یـک بازده اقتصادی و برای کـنترل‌ آفـات و بیماری‌ها‌،‌‌روش‌هایی‌ توسط مسئولین‌ صدور گواهی‌نامه مجاز اعلام شده است.بعضی‌ از روش‌های اعلام شده‌ به‌ شرح‌ زیر می‌باشد: -سمپاشی با سم‌هایی که منشأ گیاهی‌ دارند. -استفاده از تکنیک‌های فرمونی‌ (Pheromones) . -استفاده‌ از Bacillus Thurigiensis و Baeculoviruses . -اسـتفاده از حـشرات شکاری و پارازیت‌ کننده‌ها جهت افزایش کنترل‌ بیولوژی. -استفاده از حشره‌کش‌های‌ جدید‌ مانند صابون و روغن. مراقبت‌های زمان برداشت استفاده از برگ‌ریز در کشورهایی که با دست‌ برداشت می‌کنند اهـمیتی نـدارد،اما ایـن مورد یکی از مهمترین مراحل برداشت‌ در کشورهایی‌ است که با ماشین برداشت می‌کنند.بهترین راه‌ آماده‌سازی محصول بـرای برداشت روشی است‌ که از طریق روش آبیاری و کودپاشی گیاه‌ به دست مـی‌آید.بـه طـوری که زمان لازم‌ برای‌ خشک‌ شدن برگ‌ها و ریزش آن تا قبل از برداشت‌ فراهم گردد. بهترین ریزش برگ پنـبه ‌ ‌مـی‌تواند از طریق‌ یخبندان بعد از پایان دوره رشد که گیاه هنوز دارای برگ سبز‌ می‌باشد‌ به دسـت آیـد.در نـبود دیگر روش‌های مناسب برای ریزش برگ، کوشش‌هایی به منظور بررسی مواد مجاز مانند کلراید مـنگزیم،نمک دریا،روغن علف هرز و دیگر مواد شیمیایی طبیعی‌ صورت‌ گرفته است. گـواهی پنبه‌هایی که تحت عـنوان پنـبه ارگانیک یا انتقالی می‌باشند در طول دوره رشد باید توسط کارکنان سازمان گواهی‌دهنده مورد بازرسی‌ قرار گیرند.قبل از برداشت مناطق‌ امن‌ تعیین‌ و مورد بازرسی قرار می‌گیرند.لوازم‌ برداشت‌ از‌ نظر آلودگی به مواد شـیمیایی بازرسی می‌گردد. خصوصا" اگر که برداشت توسط ماشین برداشت‌ اجاره‌ای و یا شخص دیگری غیر از تولیدکننده‌‌ صورت‌ بپذیرد‌.هر کارخانه پنبه پاک‌کنی که‌ اقدام به تصفیه‌ پنبه‌ ارگانیک یا انتقالی‌ می‌پردازد،قـبل از تـصفیه باید مورد تایید قرار گیرد.جهت ردگیری سابقه هر عدل پنبه‌ ارگانیک‌ یا‌ انتقالی‌ کلیه سوابق آن باید حفظ و نگهداری شود. مرحله کارخانه‌های نساجی‌ تهیهء استانداردهایی برای تبدیل پنبه‌ ارگانیک بـه مـواد نساجی توسط وزارت کشاورزی‌ آمریکا در دست اقدام می‌باشد.اخیرا‌" از‌ پنبه‌های‌ ارگانیک در تولید محصولاتی همچون‌ تی‌شرت،مایو،لباس‌های یکسره،شورت،جین‌‌ لباس‌ نوزاد،پارچه پیژامه،ملافه پنبه‌ای،حوله‌ و دستمال‌های آشپزخانه اسـتفاده مـی‌شود.

state: تولید تاپ زنانه پنبه و تیشرت چه مقدار افزایش یا رکود خواهد داشت؟

تولید تاپ زنانه پنبه و تیشرت چه مقدار افزایش یا رکود خواهد داشت؟

‌‌‌تـولید‌ پنبه در جهان کاهش شدید تولید جهانی پنبه در سال 67-1966-3 ر 48‌ میلیون‌ عدل‌ تخمینزده میشود ایـن مـقدار 9%کـمتر از محصول سال 66-1965 که 0 ر 53میلیون عدل بوده‌ است اما 10%بیشتر از متوسط محصول سال 59-1955است. تولید سـال‌ 67-1966 با مقایسه‌ با‌ یکسال قبل در کشورهای دیگرآزاد جهان کمی افزایش داشته ولی در ایالات مـتحده آمریکا بشدت کاهشیافته اسـت و در کـشورهای کمونیستی نیز تقریبا نیم میلیون عدل(هر عدل480 پوند وزن خالص‌ دارد)کمتر بوده است.احتمال میرود که در سال67-1966 مصرف جهانی در حدود 7 ر 3 میلیون عدل از تولید آن تجاوزکند. مجموع مساحت زیر کشت پنبه در سال 67-1966 بـه‌ 6 ر 76‌میلیون جریب برآورد میشود این مساحت 6%کمتر از مساحت زیر کشتسال قبل که 5 ر 81 میلیون جریب بود میباشد و نسبت به متوسط پنج سال گذشته5%کمتر است. برآوردهای مربوط به کشت و تولید جاری جـهان نـشان میدهد که درسال 67-1966 بطور متوسط از هر جریب 302 پوندوش بدست می‌آیددر حالیکه در سال گذشته بطور متوسط 295 پوند بوده است. افزایش مختصر‌ تولید جهان آزاد(غیر از آمریکا) تولید پنبه در جهان آزاد خارجی در سال 67-1966-6 ر 23 مـیلیونعدل بـود کمی افزایش نشان میدهد.از کشورهائیکه در فصل گذشته محصولآنها افزایش‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌ داشته است. نیجریه،کلمبیا،اسپانیا‌،تانزانیا‌،هندوستان‌،پاکستان و ترکیهقابل ذکرند.در این کشورها باستثنای اسپانیا بالا رفتن سطح مـحصولبعلت افـزایش محصول هر جریب در سطح کشت بوده ولی‌ در‌ اسپانیا‌ سطح کشتپنبه وسیع است. در کشورهای ال سالوادور‌،گواتمالا‌،مکزیکو،برزیل،ایران وسوریه تولید سال 67-1966 کمتر از سال گذشته است. گرچه بیشتر کشورهای دنـیای آزاد خـارج‌ فـاقد‌ آماروارقام‌ صحیحمربوط به تعیین سـطح کـشت آنـها هستند لیکن اطلاعات مقدماتی‌ حاکی استکه در سال 67-1966 سطح کشت پنبه در این کشورها در حدود 4 ر 0 میلیونجریب کمتر از 1 ر 50‌ میلیون‌ جریب‌ مساحتی است که در سـال 66-1965بـرای کـشت پنبه اختصاص‌ داده‌ شده بود،کاهش سطح کـشت در کـشورهای مکزیکال سالوادور،آرژانتین،سوریه،پرو،نیکاراگوئه و گواتمالا خیلی بیشتربوده‌ است‌. کاهش‌ محصول مکزیک در سال 1966 احتمال می‌رود محصول پنبه مکزیک در سـال‌ 67‌-1966‌-000 ر 200عـدل یـا خیلی کمتر از محصول فصل گذشته باشد و علت آن بیشتر‌ بعلت‌ کـاهشسطح‌ کشت میباشد. گرچه متوسط محصول داخلی مکزیک ممکن است برابر محصول فصلگذشته باشد لیکن‌ نامناسب‌ بودن هوا و هـجوم آفـات مـوجب تقلیل حاصل درمنطقه ساحل غربی شد با این‌ وجود‌ مجموع‌ تـولید آن احـتمالا در حدود محصولسال 66-1965 میشود زیرا سطح کشت در آنجا‌ توسعه‌ یافته است در منطقهآتهامیرا در موقع کشت بطور مداوم بـایران آمـد و هـمراه با‌ نامناسب‌ بودنقیمت‌ باعث شد که کشت‌کنندگان زمینها را بکشت سایر محصولات اخـتصاصدهند. تـقلیل سـطح کشت در آمریکای‌ مرکزی‌ وضع پنبه در آمریکای مرکزی بعلت کاهش شدید سطح کشت بسیارنامطلوب اسـت‌ عـلیرغم‌ کـم‌ شدن 000 ر 35 جریب از سطح کشت نیکاراگوئهاطلاعات اخیر نشان میدهد که در این فصل‌ سطح‌ محصول‌ خـوب بـوده و احتمالمیرود مقدار آن نسبت بفصل گذشته که مواجه با خشکسالی‌ بود‌ بیشتر بشود. در ال سـالوادور نـامناسب بـودن آب و هوا و مشکل آفات حشرات که درسالهای اخیر پیدا‌ شده‌ است باضافه افزایش هزینه‌ها و کـاهش قـیمت جهانیپنبه اکثر کشت‌کنندگان را وادار کرد‌ که‌ زمینها را متناوبا بزیر کشت پنبهدر بیاورند‌ از‌ کشت‌ مـحصولات دیـگر نـظیر غلات در آنها استفاده‌ نمایند‌ گواتمالاامسال کشت پنبه را کاهش داد و بطوریکه گزارشهای رسیده حاکی است علتآن افـزایش‌ هـزینه‌ها‌ و کاهش قیمت جهانی پنبه بوده‌ است‌.هند و راس‌ نیز‌ درسال‌ 67-1966 سطح کـشت پنـبه را‌ بـعلت‌ افزایش هزینه او احتیاج مبرم بهاعتبار تقلیل داد احتمال کاهش مختصر تولید آمریکای‌ جنوبی احتمال میرود تـولید پنـبه آمـریکای‌ جنوبی در سال 67‌-1966‌ نسبتبفصل گذشته که محصول آن‌ 8 ر 3 میلیون‌ عدل بوده است کـمی پائیـن بیاید،ممکن است محصول سال 67-1966 برزیل‌ کمی‌ کمتر از محصول فصلگذشته که‌ 4 ر 2 میلیون‌ عدل‌ بوده باشد. شـواهدی‌ وجـود‌ دارند که نشان میدهند‌ سطح‌ کشت پنبه در برزیلنسبت بفصل گذشته 10 تا 15 درصـد کـاهش یافته است اما‌ در‌ نواحی شمالشرقیهم از لحاظ سـطح کـشت‌ و هـم‌ از لحاظ‌ تولید افزایش‌ وجود دارد.در پرو‌ محصولپنبه با الیـاف بـلند در سال 67-1966 در حدود 000 ر 215 عدل تخمینزده میشود‌ که‌ نسبت بمحصول سال گذشته که 000‌ ر 180 عدل‌ بـود‌ افـزایشزیادی‌ کرده است در‌ تانکویی‌ ممکن اسـت تـولید امسال نـیز بـعلت اخـتصاصیافتن زمینها بکشت غلات کاهش زیادی داشـته بـاشد.در آرژانتین‌ احتمالمیرود‌ امسال‌ سطح کشت خیلی تقلیل یابد و علت آن‌ غیر‌ عـادی‌ بـودن‌ قیمتپنبه‌ و زیاد‌ بودن هزینه‌ها است کـه مقامات آرژانتین کشاورزان را تـشویق بـهتغییر دادن کشت خود مینمایند. در کلمبیا احـتمال مـیرود که مقدار تولید در ناحیه مرکزی بعلتافزایش سطح کشت‌ ناشی از حمایت از قیمت پنبه زیـاد شـود اما گزارشهایرسیده حاکی است کـه کـمبود کـودهای شیمیائی محصول پنـبه نـاحیه مرکزیرا پائین آورد. افزایش تـولید اروپا انـتظار میرود که محصول پنبه اسپانیا‌ در سال 67-1966 پانزدهدرصد بیش از محصول سال گذشته که 000 ر 370 عدل بـود بـشود سطح کشتروبازدیاد بوده بویژه در مناطق آبـی و در نـواحی دیمی نـیز هـوا بـسیار‌ مساعدبوده‌ است،محصول یـونان 000 ر 350 عدل پیش‌بینی میشود که نسبت بسالگذشته مختصر افزایشی دارد. ازدیاد محصول آفریقا در بیشتر کشورهای آفریقائی مـمکن اسـت‌ مقدار‌ تولید پنبه در سال67‌-1966‌ به سـطح رکـود رسـیده و یـا بـآن نزدیک شود.کـشورهای در حـالتوسعه آفریقائی پنبه را منبع مهم تحصیل ارز دانسته و با فعالیت زیاد برایافزایش تولید آن‌ کوشش میکنند تولید کـشورهای‌ جـمهوری‌ مـتحده عرب وسودان بالغ بر دو سوم مجموع پنـبه تـولید شـده در آفـریقا اسـت.بـاوجوداینکهمحصول امسال جمهوری متحده عربی بطور رسمی برآورد نشده و برداشتمحصول در سودان نیز چهار ماه دیرتر‌ صورت‌ میگیرد علائمی وجود دارد کهنشان میدهد محصول جمهوری متحده عرب علیرغم آفات حـشره و غیره دست 47 بورس , دوره اول، اردیبهشت 1346 - شماره 45 کم برابر با محصول سال 66-1965 که 000 ر 378 ر 2 عدل بود میباشد. در این‌ کشور‌ مبارزه دامنه‌داری‌ بر علیه آفات حشرات بعمل میآیددر کشور سودان قبلا علائمی وجود داشته که حاکی از کـاهش سـطح‌ کشت درگزیرا در سال 67-1966 بود ولی گزارشهای بعدی نشان‌ میدهد‌ که‌ سطحکشت در ناحیه گزیرا ممکن است از سال 66-1965 تجاوز بکند محصولپنبه 66-1965 سودان 750000 ‌‌عدل‌ تخمین زده میشود.محصول کنیادر سال 67-1966 فعلا 25000 عدل برآورد مـیشود‌ یـعنی‌ 20‌%بیشاز محصول 66-1965 اوگاندا در سال گذشته 370000 عدل پنبه تولیدکرد و محصول امسال ممکن‌ است خیلی بیشتر از آن باشد حمایت از قیمتپنبه در این کشور کشاورزان‌ را برای تولید پنـبه‌ تـشویق‌ میکند اما گزارشهایرسیده حاکی اسـت کـه سرمایه لازم برای کمک به قیمت در شرف اتمام استدر تانزانیا بعلت استفاده زیاد از کودهای شیمیائی بهبود،روشهای کنترل ووجود شرایط مساعد برای کشت‌ محصول امـسال پنـبه بسطح مطلوبخواهد رسید یـکنواختی تـولید پنبه در خاورمیانه بطور کلی ممکن است تولید پنبه 67-1966خاورمیانه تقریبابرابر با تولید سال گذشته باشد اما در داخل این ناحیه‌ محصول‌ بعضی از کشورها مثل ایران و سوریه کمتر از سال گذشته و بعضی مـانند تـرکیه بیشتر از آنمیباشد.گزارشهای مربوط بایران حاکی است که امسال محصول پنبه ازآفات حشرات صدمه زیادی دیده‌ و امکان‌ دارد سطح تولید داخلی 25%یا بیشتر کمتر از سال گذشته که محصول آن 645000 عدل بود بـشود در سـوریهمحصول سال جـاری ممکن است در حدود 10%کمتر از‌ محصول‌ سال گذشتهباشد علت کاهش محصول تقلیل 15%سطح کشت پنبه در این کشور اسـت حدمتوسط محصول امسال زیاد است زیرا زمینهائی که از کشت آنها خـودداریشده اسـت اکـثرا در‌ مناطق‌ خشک‌ بوده‌اند امسال در حدود 88‌ درصد‌ زمینهایزیر‌ کشت آبیاری شده‌اند در صورتیکه در سال 66-1965 فقط 80 درصد آنها آبیاری مـیشدند. ‌مـحصول امسال ترکیه ممکن است به‌ 7 ر 1 میلیون‌ عدل‌ یا 13%بیشتراز محصول سال 66-1965 که‌ 5 ر 1 مـیلیون‌ بـود بـرسد علت افزایش محصولمناسب بودن شرایط جوی توسعه سطح کشت،استفاده زیاد از کودهایشیمیائی و نبودن آفات مـیباشد تقریبا‌ دو‌ سوم‌ 000 ر 738 ر 1 جریب زمینزیر کشت پنبه امسال آبیاری شده است‌. احتمال میرود تـولید پنبه اسرائیل در سال جـاری بـعلت توسعه سطحکشت 15%بیشتر از محصول سال 66-1965‌ که‌ 100000‌ عدل بود بشودکشور اسرائیل با برداشت 042 ر 1 پوندوش از هر جریب‌ بالاترین‌ سطح تولیدرا در جهان دارد هندوستان در سال 66-1965-6 ر 4 میلیون عدل پنبه تولید کردکه نسبت‌ بسال‌ قبل‌ از آن خیلی کـمتر بود و علت آن خشکسالی در آن سالبود.گزارشهای‌ مربوط‌ حاکی‌ است که به سبب بارندگی‌های بموقع در-سرتاسر هندوستان محصول سال جاری این کشور‌ بسیار‌ رضایتبخش‌ بودهو نسبت بسال گذشته افزایش یافته است در پاکستان بـعلت بـارندگی‌هایبموقع و نبودن آفات و ناخوشیهای‌ نباتی‌ تولید پنبه خیلی خوب پیشرفتمیکند و احتمال میرود محصول 67-1966 به -2 میلیون عدل‌ که‌ خیلیبیشتر‌ از سال گذشته یعنی 4 ر 1 میلیون عدل است برسد در استرالیابمناسبت کمبود شدید آب تولید سال‌ جـاری بـشدت پائین میآید. کاهش شدید تولید پنبه آمریکا محصول پنبه ایالات متحده‌ آمریکا‌ در‌ سال 67-1966 بالغ بر7 ر 10 میلیون عدل میشود که یک چهارم کمتر از محصول‌ سال‌ گذشته بودهو کمترین محصول از سـال 1950 بـاینطرف محسوب میشود.این محصول‌ از‌8 ر 9 میلیون‌ جریب زمین برداشت شده است که نسبت بسطح کشت سال1965-28 درصد کمتر است‌. علت‌ کاهش‌ شدید سطح کشت پنبه در آمریکا اینستکه کشاورزانامسال در حدود 6 ر 4 مـیلیون جـریب‌ زمـین‌ را بآیش گذاشته‌اند.حد متوسطمحصول هـر جـریب در سـال جاری 524 پوند است در حالیکه در‌ سال‌ گذشته526 پوند بود علت کاهش محصول بر حسب هر جریب نامساعد‌ بودن‌ شرایطجوی،آفات حشرات و غـیره مـیباشد. تـولید پنبه مصری‌ آمریکا‌ 900 ر 87 عدل شد که کمتر از‌ 200‌ ر 88عـدل تـولید شده در 1965 است.در سال 1967 مساحتی که برای‌ کشتپنبه‌ با الیاف بلند اختصاص داده‌ میشود‌ 500 ر 70‌ جریب‌ خواهد‌ بوددر حالیکه در سال 1966-300‌ ر 81‌ جـریب بـوده اسـت. کاهش تولید پنبه در کشورهای کمونیستی تولید پنبه کشورهای‌ کمونیستی‌ در سـال 67-1966-0 ر 14 میلیونعدل‌ برآورد میشود که از‌ محصول‌ سال گذشته یعنی 7 ر 14 میلیون‌ عدل‌ کمتراست،در شوروی ممکن است محصول امسال نیم مـیلیون عـدل کـمتر از سالگذشته‌ که‌ 8 ر 8 میلیون عدل محصول داشت بشود‌.در‌ مورد‌ محصول پنبهشوروی اطـلاع‌ رسـمی‌ در دست نیست ولی‌ سطح‌ کشت این کشور در سال 67-1966 برابر با 9 ر 5 میلیون جریب بوده که از‌ سال‌ 66-1965000 ر 200 جـریب کـمتر اسـت‌،کاهش‌ محصول پنبه شوروی‌ بیشتر‌ بعلتآفات،سیلها،طوفانها،بارانهای‌ بیموقع بوده و بـعلاوه زمـین‌لرزه‌هایشدید کـه در این کشور رخ داده است باعث از بین رفتن‌ منابع‌ آب شده است.در چین کمونیست‌ خشکی‌ هوا‌ هـنگام‌ کـشت‌ پنـبه در نواحی‌ شمالی‌ هوپئیهوانان وشنسی علت اصلی کاهش سطح در این کشور گردیده است. عرضه و تـقاضای جـهانی پنبهوضع و دورنما‌ مصرف‌ جهانی‌ پنبه در سال 67-1966 برای اولین‌ بار‌ از‌ سال‌62‌-1961‌ باین طرف از تـولید جـهانی آن تـجاوز خواهد کرد در نتیجهموجودی این ماده در جهانی که در عرض مدت مذکور 10 میلیون عدلافزایش یافته اسـت در ایـن‌ سال کاهش خواهد یافت.بازرگانی جهانی پنبهدر سال 67-1966 احتمالا در حدود یک میلیون عـدل افـزایش خـواهد داشت. بطوریکه قبلا دیدیم تولید جهانی پنبه در این سال 3 ر 48 میلیونعدل‌ تخمین‌ زده میشود که نسبت بـسال قـبل از آن 6 ر 4 میلیون عدل کمتراست ولی مصرف جهانی این ماده در سال مذکور به 0 ر 52 میلیون عـدلمیرسد یـعنی نـسبت بسال قبل 6 ر 1 میلیون عدل‌ افزایش‌ خواهد داشت.موجودی پنبه خام در جهان-ر 4 میلیون عدل کاهش مـییابد و ایـن کـاهش بیشتربر اثر تقلیل موجودی ایالات متحده آمریکا بوجود میآید. بازرگانی‌ جهانی‌ پنـبه در سـال 67-1966‌ احتمالا‌-ر 18 میلیونعدل خواهد شد در حالیکه در سال 66-1965 این رقم برابر 8 ر 16 میلیون عدلبوده در سال 66-1965 تولید الیاف مصنوعی روبـافزایش‌ بـوده‌ و حالا همبزیاد شدن خود‌ ادامه‌ میدهد. افزایش مصرف جهانی پنبه مصرف جـهانی پنـبه در سال 67-1966 به-52 میلیون عدلبرآورد میشود که نـسبت بـسال قـبل از آن 6 ر 1 میلیون عدل و از سال63-7/1962 میلیون‌ عدل‌ بیشتر اسـت. مـصرف کشورهای خارج از آمریکا 4 ر 42 میلیون عدل تخمین زدهمیشود این نشان میدهد که مصرف ایـن کـشورها نسبت بسال قبل 5 ر 1 میلیونو نـسبت بـه متوسط مـصرف پنـجسال گـذشته 7 ر 3 میلیون‌ عدل‌ افزایش یافتهاست‌.انتظار مـیرود جـهان آزاد خارجی در سال 1966 در حدود 26/0میلیون عدل مصرف بکنند که نسبت‌ بسال 1965-2 ر 1 میلیون عـدلزیادتر اسـت کشورهای صادرکننده احتمالا 5 ر 6 میلیون عدل مـصرفخواهند‌ کرد‌. مصرف‌ پنبه در کـشورهای واردکـننده جهان آزاد خارج 5 ر 19میلیون عدل بـرآورد مـیشود که نسبت به سال 66‌-‌‌1965‌ یک میلیون عدلبیشتر است در حالیکه مصرف سایر کشورها در سـطح سـابق خود‌ باقیمانده‌ است‌. در سال 66-1965 در هـندوستان عـوامل چـندی روی مصرف پنبهاثر داشـتند کـه از بین‌ آنها کاهش تـقاضا بـروی منسوجات ناشی از محدودیتپولی،نزاع با پاکستان و افزایش شدید‌ قیمت مواد غذائی و تقلیل‌ عرضهپنبه‌ خـام سـبب کم شدن تولید و فقدان ارز لازم برای وارد کـردن آن حـائزاهمیت بودند.امـا ظـرفیت کـارخانه‌ها روبافزایش است بهمین جـهت درسال 67-1966 مقدمه مصرف به 2 ر 5 میلیون عدل رسید که‌ 2 ر 0 میلیونعدل بیشتر از مصرف سال قبل از آن بود.

state: تولید تاپ زنانه پنبه در امریکا

تولید تاپ زنانه پنبه در امریکا

مورد طرحهای‌ پتروشیمیآقای‌ دکتر یگانه‌ اظهار‌ داشت‌ درحـال حـاضر مشغول مذاکره دربارهطرح کارین‌ بلاک‌ هستیم تا شرکاء وهمچنین بازار برای فروش تعیینبشوند. درباره آلومینیم مـشغولمذاکرات بـرای‌ فروش‌ و بازاریابیمیباشیم و امر بازاریابی در این مواردبسیار‌ اهمیت دارد تا پس‌ از‌ اطمینانبوجود بازار و مـقدار فـروش و بازاریکه‌ ممکن‌ است داشته باشیم این طـرحرا اجـرا بـکنیم.امیدواریم سالآینده شروع بپیاده کردن این‌ طـرحبکنیم‌. در اوایـل فروردینماه هیاتی ازکمپانی‌ آمریکائی‌ برای‌ تنظیماساسنامه شرکت ذوب‌ آلومینیوم‌ ایرانبتهران خواهند آمد و مـا‌ نـیز‌ تاکنونگروههائی برای بازاریابی فرستاده‌ایمو در چـند مـاهه اخیر یـکرشته اقـداماتمقدماتی بـرای تامین اعتباراتلازم شروع‌ کرده‌ایم‌ و باچند کـشور مـذاکره شدهو از هر‌ کجا‌ که ارزان‌ معامله‌ کنند‌ ازاعتبارات آن کشور استفاده‌ خواهیمکرد تـا اعـتبارات بهتر و کافی‌تر بدستآوریم. برای فروش گـاز و گاز مایعفعالیت‌هائی بوسیله دسـتگاههای مـربوطهانجام شده‌ و از‌ جمله گاز مایع (GPL) بـه ژاپنـ‌ فروخته‌ خواهد‌ شد‌ و با‌ درنظر گرفتن امکانات‌ بازارهای‌ جهانیمحققا امکان فروش گاز و انـواع آنـبرای ما بمقادیر معتنا به وجـود دارد. کـمکهای سـازمان ملل درباره‌ کـمک‌های‌ فـنی‌ سازمان مللمتحد آقای دکـتر یـگانه اظهار داشتدر‌ عرض‌ سه‌ سال‌ اخیر‌ سازمان‌ ملل کمکهای فراوانی بما کرده است. در دیـماه گـذشته طرحی بمبلغ950 هزار دلار بوسیله کارشناسانو مـهندسین مـشاور ملل مـتحد بـرایایران تـهیه و تصویب شده که در مـدتپنج‌ سال برای کمک بمرکز توسعهصنعتی ایران بمورد اجرا گذارده میشود. طرحهای دیگری نیز سازمانملل بـرای ایـران تهیه و بمورد اجراگذارده که منجمله مـیتوان کـمک‌هایبسازمان مـدیریت صـنعتی و سـازمانزمین‌شناسی را ذکر کرد بـعلاوه‌ سـازمانملل‌ برای خدمات مخصوص صنایعصندوق مخصوص دایر کرده و از اینمحل تاکنون کمکهائی بسازمان نواحیصنعتی ایران نموده است. در حـال حـاضر شـاید متجاوزاز 25 نفر کارشناس ملل متحددر رشته‌های مـختلف صـنعتی‌ و فـنی‌ بـماکمک مـیکنند ایـن کارشناسان در پلی-تکنیک برای تربیت متخصصین و دراستانداردها و مرکز تحقیقات صنعتیو صنایع دستی و سایر مراکز صنعتیاصول کار را بدانشجویان و کارآموزانایرانی‌ یاد‌ میدهند. سازمان توسعه صنعتی معاون‌ اقتصادی‌ وزارت اقتصادسپس گفت ایـنجانب در بیستم فروردینماهد راس هیات نمایندگی ایران برایشرکت در اولین اجلاسیه سازمانجدید ملل بنام سازمان توسعه صنعتیکه اختصار (odinU) نامیده‌ میشودیه‌ نیویورک خواهم رفت. این‌ سازمان‌ واحد جدیدی استکه پیشنهاد مربوط بتاسیس آن درمجمع عـمومی سـال 1966 ملل متحدبتصویب رسید و بوجود آمد.مرکزاین سازمان در فیلیپین خواهد بودو وظیفه‌اش کمک بتوسعه صنایع ممالکدر حال رشد میباشد‌. سابقا‌ خود سازمان ملل مرکزیبنام مرکز توسعه صنایع داشتکه حالا هـسته مـرکزی سازمان جدیدرا تشکیل میدهد. این سازمان دارای شورائی استکه از نمایندگان شصت کشور تشکیلمی‌شود و ایران هم از طرف مجمع‌ عمومیملل‌ متحد بعضویت‌ شورای سازمانجدید انتخاب شـده اسـت شورای توسعه تجارت درباره فـعالیت‌های شـورای توسعهتجارت ملل متحد معاون وزارتاقتصاد گفت‌ در جلسات شورا و همکمیته‌ها مذاکرات نمایندگان شرق وغرب یا بهتر گفته‌ شود‌ کشورهای‌ توسعیافته و نیافته درباره مسائل و مشکلاتکشورهای در حـال رشـد ادامه دارد وقرار است نـتیجه اقـدامات شورا وکمیته‌های آن ‌‌در‌ یک کنفرانس عمومیبا حضور حدود سه هزار نفر نماینده ازکشورهای بزرک و کوچک جهان‌ که‌ درآتن‌ تشکیل خواهد شد و مطرح گردد. این کنفرانس که شورای عمومیتوسعه تجارت ملل مـتحد اسـت سالآینده‌ یعنی 1968 در آتن تشکیلمیگردد و کلیه مسایل کشورهای در حالرشد در آن با‌ قاطعیت مطرح و تصمیماتیاتخاذ خواهد‌ شد‌ تولید پنبه در امریکا در هر هکتار دو برابر شد از هر هکتار زمین در امریکا 8 ر 1 تن ذرت برداشت میشود انجمن مـلی جـغرافیائی آمریکا اخـیرا آماری از کشاورزی آنکشورتهیه و منتشر کرده‌ است که بسیار جالب بنظر می‌رسد.اصولا کشاورزانآمریکائی در سالهای اخیر با اسـتفاده از وسائل مدرن و روشهای جدیدیکه نتیجه تحقیقات دامنه‌دار عده زیادی دانشمند اسـت تـوانسته‌اندمیزان تـولید کشاورزی آمریکا را بحدی‌ بالا‌ ببرند که آمریکا توانسته استاز مازاد محصول خود عده زیادی از مردم جهان را غـذا ‌ ‌بـدهد. بالا رفتن میزان تولید کشاورزی آمریکا علاوه بر آنکه قدرتاقتصادی آنشکور را به اعـلا‌ درجـه‌ رسـانده در موازنه اقتصاد جهان نیزاثر بسیار نیکوئی داشته است. وقتی در نظر بگیریم که این پیشرفتها عـلیرغم کاهش تعداد مزارعدر اینکشور بعمل آمده پی باهمیت روشهای جدید و مکانیزه‌ شده‌ مزارعمی‌بریم در حـال حاضر در آمریکا 3400000 مزرعه وجـود دارد و حـالآنکه در سال 1930 تعداد مزارع آمریکا بالغ بر 6289000 بوده است. خانواده‌های کوچک روستائی که روزگاری بطور کلی‌ متکی‌ بکارگرغیر‌ متخصص بودند دیگر در آمریکا‌ وجود‌ ندارد‌ و آنها جای خود را بهخانواده‌های بزرک روستائی داده‌اند کـه از هر حیث با لوازم و وسائلمدرن کشاورزی مجهز بوده و گذشته از این‌ کشت‌وکار‌ آنها‌ مطابق آخریناسلوب مدرن کشاورزی و اصول صحیح مدیریت صورت‌ میگیرد‌. در سال 1919یکنفر کشاورز آمریکائی بقدر هفت نفر غذا تولید میکردلکن امـروز او بـقدر خوراک خانواده خود و 32‌ نفر‌ دیگر‌ نیز غذا تولیدمیکند.امروزه کشاورز آمریکائی در اثر سعی و کوشش‌ فراوان کشور خود رابصورت بزرگترین کشور صادرکننده محصولات کشاورزی در جهان درآوردهاست.طبق گزارش انجمن ملی جـغرافیائی بـا‌ آنکه‌ تولید‌ محصولاتکشاورزی آمریکا بنحو روزافزونی در تزاید است اراضی زیر کشت از‌ اوائلقرن‌ بیستم تاکنون بهمان نحو باقی است یعنی جمعا 130 ملیون هکتار کشتمی‌گردد.اساس برنامه‌های کشاورزی آمریکا‌ بر‌ مـبنای‌ پژوهـش-استفاده ازکودهای جدید شیمائی-مواد حشره‌کش-انواع مرغوب بذر و نهال-قرارگرفته‌ و سایر‌ ترقیاتی‌ که در رشته کشاورزی بعمل آمده است مجموعا کشاورزآمریکائی را قادر ساخته است که‌ خوراک‌ بیشتر‌ و بهتری از هـر هـکتار زمـینبرداشت کنند در سالهای 1940 تا 1950 در زمین کـه‌ یـک‌ هـکتار ذرت کشت میشدکمتر از 76%تن غله برداشت میگردید لکن امروز در‌ همان‌ مقدار‌ زمین8 ر 1 تن برداشت میشود. ضمنا در عرض این مدت تولید پنبه در هـر هـکتار‌ بـدو‌ برابر افزایشیافته است و امروز تولید گندم و جو بـنحو زائد الوصـفی روبه تزاید است‌. بموازات‌ علاقه‌ای‌ که روستائیان محاسبه الکترونیک نشان میدهندمیزان تولید نیز هر روز روبافزایش است-زیرا وقتی نـوع‌ خـاک‌ و مـشخصاتغله مورد نظر در اختیار ماشین مزبور قرار گرفت دستگاه دقیقا بـکشاورزانخواهد‌ گفت‌ که‌ آنها نیازمند چه مقدار و چه نوع کود شیمیائی هستند تا نتیجه کاملبدست آید هم‌اکنون ده‌ها‌ هـزار‌ کـشاورز‌ آمـریکائی بمراکز مخصوص ماشینهایمحاسبات الکترونیک که در دانشگاههای ایالتی ویسکانین در میشیگانقرار‌ داده‌ شـده اسـت مراجعه کرده و مشورت می‌کنند و بهترین راه‌حل رابرای پیشرفت محصول بدست می‌آورند. ماده گاوه‌های امروزی‌ هم‌ در اثـر تـغذیه بـهتر و مواظبت بیشتر 50 درصدبیش از ماده گاوهای سالهای‌ بعد‌ از 1940 شیر میدهند. با اینکه تـعداد‌ مـزارع‌ کـاهش‌ یافته است مزرعه‌داری هنوز یکی ازبزرگترین مشاغل‌ تولیدی‌ محسوب می‌شود. کارمندانی که در رشته‌های کـشاورزی کـار مـیکنند شش میلیون بیش ازتعداد‌ افرادی‌ است که در سرویسهای حمل‌ونقل‌-فولادسازی‌-امور عام‌ المنفعهو‌ صـنایع‌ اتـومبیل‌سازی کار میکنند بطوریکه انجمن ملی‌ جغرافیائی‌ اعلام داشته است مزارع آمریکاجمعا 230000 ملیون دلار ارزش دارد و ایـن مـبلغ‌ مـعادل‌ دو سوم ارزشدارائی کلیه دیگر شرکتها‌ در آمریکا است.

state: تاپ زنانه

تاپ زنانه

تاپ یکی از تن پوش های زنانه به حساب می آید. تاپ ها در مدل ها و طرح های مختلفی عرضه می شوند و سلایق مختلف را راضی می کنند. خانم ها معمولا در منزل ترجیح می دهند از تاپ های خنک وراحت استفاده نمایند. در حال حاضر تنوعی از مدل تاپ زنانه در بازار عرضه می شود و خانم ها با هر سلیقه ای که باشند می توانند تاپ مورد علاقه خود را خریداری کنند. همچنین برخی از مدل تاپ زنانه می تواند بهترین کادو برای خانم ها بوده و موجباب شادی و رضایت آنها را فراهم آورد. معمولا زنان علاقه زیادی به تاپ دارند و به کرات از این پوشاک استفاده می کنند. تاپ زنانه در طرح ها و مدل های مختلفی تولید می شود و معمولا به همراه استفاده با شلوارک ست و هماهنگ، می تواند یک پوشاک آراسته و زیبا برای خانم ها باشد.در انتخاب تاپ زنانه لازم است به جنبه راحتی آن نیز توجه کرد. پوشاک خیلی تنگ یا خیلی گشاد مورد علاقه خانم ها نمی باشد. تاپ ها گاهی به صورت تک عرضه می شوند و گاهی به صورت تاپ شلوارک. تاپ شلوارک زنانه اغلب بین خانم ها طرفداران بیشتری دارد یعنی بانوان ترجیح می دهند به جای پوشیدن تاپ تنها، آن را به همراه شلوارک استفاده نمایند. این کار برای آنها جذابیت بیشتری را به همراه دارد و علاوه بر این زیبایی ظاهر آنها را چند برابر می کند. مدل های عرضه تاپ شلوارک زنانه به اندازه ای زیاد است که هر سلیقه ای را راضی می کند. اکثر زنان و بانوان، تاپ و شلوارک ها را در رنگ های مختلف و مدل های متنوع تهیه می کنند و نمی توانند فقط محدود به یک رنگ یا یک مدل تاپ باشند. خصوصیت تنوع طلبی بانوان مورد توجه آقایان نیز هست و آنها نیز دوست دارند همسرانشان در پوشاک خود تنوع به خرج دهند. شلوارک هایی که با تاپ های زنانه ست می شوند هم بیشتر جنبه راحتی دارند و اغلب در خانه مورد استفاده خانم ها قرار می گیرند. تاپ شلوارک ها گاهی می توانند به عنوان لباس ورزشی نیز مورد استفاده زنان قرار بگیرند. البته به شرط آنکه اندازه و میزان گشادی یا تنگی آن مناسب باشد. یکی دیگر از انواع تاپ زنانه،تاپ مجلسی زنانه است. تاپ های مجلسی در مدل های مختلف تولید می شوند و اغلب روی آنها هنرهای گلدوزی، پولک دوزی و انواع مختلف کارهای دست انجام می گیرد. به همین دلیل قیمت تاپ مجلسی زنانه نسبت به سایر تاپ ها گران تر است. تاپ های مجلسی اغلب مورد استفاده دختران جوان در مراسم ها و مجالس زنانه قرار می گیرد. همان طور که گفتیم تاپ یکی از انواع پوشاکی است که خانم ها علاقه زیادی به خرید آن دارند. تاپ مجلسی زنانه بهتر است از پارچه های مرغوب و جنس عالی تولید شود تا با چندبار شست و شو زیبایی و ظاهر خود را از دست ندهد. چون بانوان تاپ های مجلسی را در مجالس می پوشند و نیاز دارند تاپ هایی را استفاده کنند که موجب زیبایی و آراستگی ظاهر آنها در مجلس ها و مراسم ها باشد. در تولید تاپ ها، جهت افزایش زیبایی آنها از هنرهای دست بسیاری استفاده می شود. تلفیق چند هنر مثل خیاطی، گلدوزی، مروارید دوزی و .... در تولید تاپ های مجلسی و شیک نقش مهم و موثری دارند. خانم ها تلاش می کنند تا به تولیدی هایی دست پیدا کنند که تاپ های مجلسی با قیمت مناسب و طرح های زیبا درمعرض فروش می گذارند. در خرید تاپ و شلوارک زنانه توجه داشته باشید که علاوه بر زیبایی و رنگ، به لطافت جنس آنها نیز حائز اهمیت است. خانم ها مشتریان ثابت تاپ و شلوارک زنانه هستند چون از تاپ از پوشاک راحتی برای بانوان به حساب می آید. تولیدی هایی که پوشاک زنانه عرضه می کنند می دانند که تاپ زنانه مشتریان و متقاضیان زیادی دارد و در بسیاری از موارد به عنوان یک هدیه می تواند مورد استفاده قرار گیرد. به طور کلی خانم ها به خریدن لباس و پوشاک علاقه زیادی دارند و اگر لباس را به عنوان کادو، هدیه بگیرند بسیار خوشحال و مسرور می شوند. این میل در دخترخانم های جوان بیشتر دیده می شود و خریداران تاپ و شلوارک زنانه اغلب خانم های جوان هستند. تاپ را خانم ها هم می توانند در مجلس به عنوان لباس راحتی استفاده کنند و هم از تاپ های شیک می توانند به عنوان لباس مجلسی استفاده کنند. به همین علت خانم ها در هنگام خرید این نوع از تن پوش، وسواس زیادی خرج می دهند و زمان زیادی را لازم دارند تا از بین چندین نوع مدل تاپ، مدل و طرح و رنگ مورد سلیقه خود را انتخاب نمایند. البته این کار برای آنها جذاب است و به آنها نشاط می دهد. پوشاک و البسه مختص زنان تنوع زیادی دارد. حتی پوشاکی مثل تاپ، در مدل های مختلفی عرضه می شود. این امر به خاطر روحیه تنوع طلب بانوان است. تولیدی های پوشاک مختص زنان، از این واقعیت مهم غافل نیستد و برای راضی کردن سلایق مختلف زنان، اقدام به تولید انواع تاپ زنانه اهتمام می وزند. تاپ های زنانه اغلب در رنگ ها و نقش ها و طرح های مختلفی ارائه می شود. بعضی تاپ ها ورزشی و برخی مجلسی و شک هستند. خانم ها بسته به موارد مصرف خود اقدام به خرید انواع تاپ زنانه می کنند. البته اکثر موارد زنان تلاش می کنند تا از هر نوع مدل تاپ مثل مجلسی، خانگی یا غیره حتما یک یا چند دست خریداری کنند. طراحان لباس در طراحی تاپ ها، از مدل های فانتری، دخترانه، ساده و مدل های مختلف دیگر استفاده می کنند تا سلیقه جمع زیادی از بانوان را راضی کنند. مغازه های عرضه کننده تاپ زنانه معمولا از شلوغ ترین مغازه ها و مراکز خرید هستند. چون خانم ها از خریداران دایمی تاپ ها و شلوارک های زنانه هستند. پرفروش ترین البسه زنامه،تاپ زنانه شیک است. آن چیزی که موجب شیک بودن و مجلسی شدن لباس های زنانه می شود طراحی های زیبا و به روز، همچنین ظریف کاری ها و هنرهای دست انجام شده روی پوشاک می باشد. تاپ های زنانه اغلب مورد استفاده اکثر خانم ها قرار می گیرند. از میان انواع مدل های تاپ زنانه، تاپ زنانه شیک خریداران خاص خود را دارد و بازار آن داغ و همیشگی است. اینکه چه تاپ هایی به عنوان لباس مجلسی مورد استفاده بانوان قرار می گیرد بسته به سلایق افراد مختلف فرق می کند. اما در اغلب موارد تاپ هایی که طراحی های مطابق روز، جنس عالی و مرغوب دارند در مهمانی ها و مراسم های زنانه مورد استفاده خانم ها قرار می گیرند. بعضی از مدل های تاپ زنانه شیک به اندازه ای زیبا هستند که آراستگی و زیبایی خاص به افراد می بخشند. خانم ها می توانند تاپ را با لباس هایی دیگر مثل شلوار و دامن به راحتی ست و هماهنگ کنند ویک هارمونی زیبا در مدل لباس خود ایجاد کنند. پوشاک برای خانم ها اهمیت زیادی دارد و از آن برای زیباتر به نظر رسیدن در مهمانی ها استفاد می کنند. توجه به سلیقه های زنان در خرید البسه می تواند یکی از رموز موفقیت فروش تولیدی های عرضه کننده لباس باشد. یکی از زیباترین مدل های تاپ وشلوارک ها،تاپ ورزشی زنانه به همراه شلوارک است. تاپ یک لباس راحتی برای خانم ها به شمار می رود. راحت بودن این تن پوش، موجب پرطرفدار بودن تاپ ورزشی زنانه در بین اکثر بانوان شده است. خانم ها می توانند در سالن های ورزشی یا حتی در خانه از این مدل تاپ ها برای انجام حرکات ورزشی استفاده نمایند. راحت بودن این لباس ها بسیار مهم است. تاپ های ورزشی که خریداری می شوند نباید خیلی تنگ و یا بیش از حد گشاد باشند. بلکه لازم است اندازه آنها متناسب با اندام فرد باشد تا در انجام حرکات ورزشی، مزاحمتی برای افراد نداشته باشد. تاپ های ورزشی در مارک ها و برندهای مختلفی ارایه می شوند. تاپ ورزشی ضمن برآورده کردن حس زیبادوستی خانم ها و افزودن به جذابیت آنها، ورزش را برایشان مفرح تر می کند. خانم ها در خرید البسه عادت دارند هم به قیمت و هم به مرغوبیت آنچه می خرند توجه کنند. علاوه بر آن زیبایی لباس و مدل و رنگ آن، از دیگر فاکتور های مهم بانوان در خرید پوشاک می باشد. تولیدی هایی به شلوغ ترین مراکز خرید تبدیل می شوند که به این فاکتورهای مهم زنان در خرید توجه بیشتری نمایند.